Spridning av nationella prov i sfi

Vuxenutbildningen är en flexibel utbildning där prov genomförs under hela året. Det här ställer höga krav på hanteringen av proven.

Provversioner delas i sociala medier

Skolverket får med jämna mellanrum mejl och samtal från lärare och rektorer som upptäckt spridning av sfi-prov i till exempel olika grupper på Facebook. Vi är medvetna om att vissa provversioner finns tillgängliga för elever i dessa grupper.

Ha tydliga rutiner

Att nationella prov blir kända bland eleverna i förväg har blivit allt vanligare. Det är avgörande att skolan följer de föreskrifter som finns för hantering av proven för att minska risken för att sekretessbelagda prov exponeras för eleverna. Det är rektorns ansvar att skolan följer de regler som finns kring prov och hanteringen av proven.

För att proven ska fungera som ett stöd för lärarens bedömning och betygssättning är det angeläget att skolan noga följer de hanteringsföreskrifter som finns. Mobiltelefoner får inte användas under själva provgenomförandet, vilket kan vara bra att förvarna eleverna om så att de kan förbereda anhöriga, barnens förskola och liknande. Skolan behöver ha rutiner för att motverka att fusk förkommer under provgenomförandet, till exempel genom att ha en eller flera provvakter på plats. När proven inte används ska de vara inlåsta.

Mer om hanteringen av proven

När spridning upptäcks i efterhand

I vissa fall kan elevernas kännedom om provet bli uppenbar efter provgenomförandet. Om läraren i efterhand får veta att elever haft tillgång till provet innan provtillfället kan inte resultatet ses som tillförlitligt. Det är då viktigt att läraren är uppmärksam på prestationer som sticker ut. Om en eller flera elever har ett oväntat högt resultat i förhållande till vad hen vanligtvis brukar prestera kan det vara ett tecken på fusk. Läraren kan inte utgå ifrån att en hel grupp har fuskat. Den här bedömningen behöver göras på individnivå.

Missad chans att visa sina kunskaper

Proven ska användas som stöd för bedömning och betyg vid kursens slut. Tanken är inte att eleverna ska göra prov vid flera tillfällen på en och samma kurs.

Om läraren kan konstatera att en elev har fuskat kan provresultatet inte tas med i den samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättningen. Det här behöver inte betyda att eleven får IG i betyg på kursen eftersom läraren bör ha andra underlag inför betygssättning. Nationella proven är inga examensprov.

Lämna in resultat

Om läraren vet att det förekommit fusk ska elevens resultat inte rapporteras in till Statistiska centralbyrån (SCB), utan utbildningsanordnaren anger då att eleven ej deltagit.

Utbildningsanordnaren bortser då också från den här elevens resultat i insamlingen till lärosätena (insamling 2) eftersom den här insamlingen syftar till att följa upp det utveckla provverksamheten.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Innehåll på denna sida