Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan göra en inledande bedömning och ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig.

Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. 

Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

Nyanländ elev

I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Det är en elev som har varit bosatt utomlands, som nu bor i Sverige och som har börjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. Även för andra elever som har varit bosatta utomlands kan det bli aktuellt att göra en kartläggning.

Kartläggningsmaterialet

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 (dnr 2016:428) är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan för att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. I vilken omfattning kartläggningsmaterialets steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. 

Gå direkt till kartläggningsmaterialet

Materialet består av tre steg

Steg 1: Elevens språk och erfarenheter. 

Steg 2: Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.

Steg 3: Elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen.

Du hittar hela materialet för Steg 1 och Steg 2 i vår bedömningsportal. Det krävs inte inloggning för att få tillgång till materialet (bortsett från facit i matematik). Steg 3 publiceras successivt och kommer att finnas i alla ämnena i grundskolan utom svenska, svenska som andraspråk och modersmål. I dagsläget finns material i ämnena

 • biologi,
 • engelska,
 • fysik,
 • historia,
 • kemi,
 • matematik,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap, och
 • teknik.

Gå direkt till kartläggningsmaterialet

Den mest lämpade personalen gör kartläggningen

Rektorn utser den personal som är mest lämpad att göra kartläggningen. Personalen måste kunna bedöma och analysera elevens svar och resonemang utifrån de kunskaper som kartläggs i varje steg.

Utprövningarna av kartläggningsmaterialet i skolorna har visat att:

 • För Steg 1 och litteracitet i Steg 2 är det viktigt med kompetens inom modersmål, flerspråkighet eller svenska som andraspråk.
 • För numeracitet i Steg 2 är det viktigt med matematisk ämneskompetens.
 • För Steg 3 är det viktigt med ämneskompetens för det ämne som kartläggs.

Tolkning

Kartläggningen sker på ett språk som eleven behärskar, om möjligt på elevens starkaste språk. Vid behov översätter en tolk så att läraren och eleven förstår varandra. Det kan antingen vara en yrkesverksam tolk, en modersmålslärare eller annan person som har koppling till skolan som tolkar.

Läs mer om tolkning (51 kB)

Fler filmade exempel

I anslutning till materialet i Bedömningsportalen finns filmade exempel om de olika delarna av kartläggningen. Du hittar alla filmer samlade på vår Youtube-kanal. 

Se alla filmer i vår spellista - Nyanlända elever

Materialet ska användas i pedagogiskt syfte

Kartläggningsmaterialet har ett pedagogiskt syfte och rör därför kartläggning av elevens erfarenheter och kunskaper. Materialet är inte avsett att användas i det inskrivnings- eller introduktionssamtal som skolan ofta har och som tar upp frågor som rör till exempel personuppgifter, hälsa och kost.

Webbkurs

För att stärka skolans arbete med kartläggning av nyanlända elevers kunskaper finns även en webbkurs. Webbkursen riktar sig till dig som är rektor, lärare eller studiehandledare inom de obligatoriska skolformerna, men den kan också användas av personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Webbkursen kan genomföras enskilt och tillsammans med kollegor. Du kan börja och avsluta kursen när du vill, i vilket temo du vill. Sammantaget uppskattas kursen ta 20 timmar att genomföra.

Webbkursen består av modulerna:

 • Steg 1 och 2
 • Vad säger regelverket?
 • Steg 3
 • Att använda resultatet

Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Informera om kartläggningsmaterialet på din skola

För dig som vill informera om kartläggningsmaterialet på din skola finns presentationsbilder som stöd. I presentationen beskrivs de nya bestämmelserna som ligger till grund för kartläggningen samt strukturen för Steg 1 och 2 i kartläggningsmaterialet. 

Presentationsbilder om kartläggningsmaterialet (1,1 MB)

Senast granskad: 2018-01-31