Kontaktvägar - vid kränkande behandling, mobbning eller diskriminering

Här följer en guide för kontaktvägar om du upplever att ditt barn blivit utsatt för kränkande behandling, mobbning eller diskriminering i förskolan eller skolan.

1. Skolan

Börja med att prata med förskolan eller skolan, exempelvis en förskollärare/lärare eller rektorn.

  1. a) Förskollärare/lärare eller annan personal

En förskollärare, lärare eller annan personal som får veta att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten måste så snart som möjligt anmäla det till rektorn.

Den som anmäler till rektor ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan anmälan görs.

  1. b) Rektor

En rektor som får veta att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten måste så snart som möjligt anmäla det till skolans huvudman.

Rektorn ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan hen anmäler vidare till huvudmannen.

2. Huvudman

Kontakta huvudmannen om kontakten med förskolan eller skolan inte gett resultat.

Huvudmannen ansvarar för att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommit ska huvudmannen vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Huvudmannen ska se till att skolor och förskolor arbetar målinriktat med att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska se till att

  • det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
  • det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling för varje verksamhet.

Vad är en huvudman inom skolväsendet?

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen.

3. Barn- och elevombudet (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Om du anser att huvudmannen inte åtgärdar och får stopp på upplevda kränkningar kan du välja att lämna uppgifter om vad som hänt till BEO.

BEO utreder inte alla uppgifter om missförhållanden som kommer in till dem. BEO går igenom alla uppgifter och gör en samlad bedömning av om en utredning ska startas eller inte.

BEO kan bara utreda ärenden som handlar om kränkande behandling.

Här kan du läsa om vad en utredning av BEO kan leda till, BEO:s webbplats Länk till annan webbplats.

Ärenden där ett barn eller en elev anser sig ha missgynnats eller kränkts på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder hanteras av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Mer information finns på DO:s webbplats Länk till annan webbplats.

Barn som far illa

När det finns en misstanke om att ett barn far illa är huvudmannen och personalen i skolan eller förskolan en skyldiga att göra en anmälan till socialnämnden. Med barn avses här alla barn och elever under 18 år.

Läs mer om skolans ansvar för barn som far illa Länk till annan webbplats.

Misstanke om brott

Om en elev blir utsatt för något som skulle kunna vara ett brott är det upp till rektorn och annan skolpersonal att ta ställning till om en polisanmälan ska göras.

Läs mer om att anmäla ett brott på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 april 2024

Innehåll på denna sida