Källmedvetenhet och digital kompetens

Medie- och informationskunnighet (MIK), digital kompetens och källmedvetenhet är begrepp som alla inkluderar förmågor som rör vikten av att förhålla sig till en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Skolbiblioteket ska enligt läroplanen användas i undervisningen bland annat för att stärka elevernas digitala kompetens. Även analoga medier kräver källmedvetenhet och många områden i läroplanerna berör detta. Det är inte minst viktigt att förstå mediers och digitaliseringens roll och påverkan på såväl samhälle som individ och hur man på ett ansvarsfullt sätt kan förhålla sig till detta.

Liksom skolbibliotekets läsfrämjande roll kan även källmedvetenhet och digital kompetens kopplas till skolans demokratiska uppdrag. Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt är viktigt för att vara en del av ett demokratiskt samtal, att förstå sin omvärld och sin roll i den.

Fyra aspekter av digital kompetens

Skolverket definierar fyra aspekter av digital kompetens:

 • Att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen.
 • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.
 • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.
 • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Som skolbibliotekarie arbetar du kanske med alla aspekter tillsammans med lärare och elever, men du kommer troligtvis att ha störst fokus på den aspekt som handlar om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Här ryms såväl sökkritik som källkritik och källtillit samt praktisk informationssökning. Att förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen är även det en viktig del i att vara källmedveten där du tillsammans med lärare kan fördjupa elevernas förståelse.

Digital kompetens och källmedvetenhet i läroplaner

Det finns kopplingar till källmedvetenhet och digital kompetens i de flesta skolämnen. Redan i läroplanens första del står att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

Ett par andra exempel är centralt innehåll i årskurs 7-9, Samhällskunskap: ”Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar” och centralt innehåll i Bild åk 4-6: ”Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang”.

Stöd lärares arbete med informationssökning och källmedvetenhet

Din kompetens som skolbibliotekarie kan vara ett stöd i lärares och elevers arbete med exempelvis informationssökning, källmedvetenhet och säker internetanvändning. Detsamma gäller även de juridiska aspekterna som exempelvis upphovsrätt och vilka lagar som styr vårt samröre på nätet.

Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie är gynnsamt och skolbibliotekarien kan fungera som en viktig pedagogisk resurs som kan stödja lärare i frågor som informationssökning och källkritik. Forskning och erfarenhet tyder på att arbetet med informationssökning och källkritik ger mer effekt om det ingår i ämnesundervisningen än om det behandlas som separata moment. Relevansen för eleverna ökar om de får hjälp precis när de behöver det. De källkritiska principerna är också till del ämnesberoende. Detta hindrar naturligtvis inte att exempelvis gymnasieelever får en strukturerad genomgång innan de sätter igång sitt gymnasiearbete eller att man lyfter grundläggande källkritiska principer vid enskilda tillfällen.

Se även

Fördjupning

Riktlinjer till lärare och utbildare

Riktlinjer till lärare och utbildare om hur man bekämpar desinformation och underlättar digital kompetens genom utbildning.

Riktlinjerna är ett centralt initiativ i Europeiska kommissionens handlingsplan för digital utbildning.

Europeiska kommissionens handlingsplan för digital utbildning Länk till annan webbplats.

MIK Sveriges kunskapsbank

MIK Sveriges kunskapsbank innehåller material från medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige och administreras av Mediemyndigheten (f.d. Statens medieråd).

MIK, Sveriges kunskapsbank (mediemyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

UR i skolan

Utbildningsradions program är kopplade till skolans olika styrdokument

UR i skolan (ur.se) Länk till annan webbplats.

Sök- och källkritik i skolan

Sök- och källkritik i skolan, forskningsrapport, Lunds universitet 2018 Länk till annan webbplats.(pdf)

Undervisning om källkritisk förhållningssätt

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap, på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

Innehåll på denna sida

  • Lärportalen

   Spel – en del av ungas vardag

   I den här modulen presenteras olika aspekter av hur skolan kan stödja elevernas utveckling när det gäller digitala spel.