Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Läroplan

Läroplanen styr verksamheten i fritidshemmet. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den fjärde delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i fritidshemmet. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Läroplan för fritidshemmet

Ladda ner eller köp läroplanen (reviderad 2017 med digital kompetens)

Dokumentation från Skolverkets konferensserie om förskoleklassen

Sameskolan och specialskolan

För de flesta fritidshem gäller grundskolans läroplan. När fritidshemmet anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan.

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.

Besök betaversionen av nya skolverket.se


Allmänna råd för fritidshem

De allmänna råden ska ge stöd och vägledning i arbetet med att planera arbetet i fritidshem.  Råden behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet.

Allmänna råd för fritidshem


Kommentarmaterial

Publikationens framsida

Kommentarmaterialet till läroplanens fjärde del riktar sig till fritidspedagoger och lärare i fritidshem och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens fjärde del.

Ladda ner eller köp kommentarmaterialet


Bild på diskussionsunderlaget

Diskussionsunderlag

Diskussionsunderlaget riktar sig till lärare, fritidspedagoger och rektorer. Syftet är att du tillsammans med dina kollegor ska lära känna läroplanens skrivningar för fritidshemmet genom att läsa, reflektera och planera.

Fritidshemmet - lär känna läroplanen

Vad tycker du?

Vi vill veta vad ni tycker om diskussionsunderlaget. Fyll gärna i vår korta enkät!

Gå till enkäten


Digital kompetens i fritidshemmet

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför behöver de utveckla sin digitala kompetens. Med vårt diskussionsunderlag kan du och dina kollegor reflektera över de förtydliganden och förstärkningar som har gjorts i läroplanen när det gäller digital kompetens och vad det innebär för din undervisning. Diskussionsunderlaget kan också användas för självständiga reflektioner.

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i fritidshemmet


Webbinarier

Under våren 2017 höll Skolverket en serie webbinarier om de nya delarna i läroplanen.

Rektor - pedagogisk ledare för förskoleklass och fritidshem

Under webbinariet berättade vi om de nya delarna i läroplanen och om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Två inbjudna rektorer berättade om hur de har jobbat med att  implementera förändringarna och dela med sig av sina erfarenheter.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (17 min)

Fritidshemmet

Under webbinariet berättade vi om den nya fjärde delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Line Isaksson, lärare i fritidshem/fritidspedagog i Nässjö pratade om vad den nya läroplansdelen innebär för fritidshemmet.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (12 min)

Förskoleklassen

Under webbinariet berättade vi om den nya tredje delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar pratade om vad den nya läroplansdelen innebär för förskoleklassen.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexten finns att se här (12 min)

Övergång och samverkan

Under webbinariet berättade vi om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet berättade om sin egen forskning och erfarenheter när det gäller övergångar och samverkan, framförallt mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Kristina Dahlberg från Skolverket berättade om extra anpassningar och särskilt stöd.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexten finns att se här (4 min)


Konferenser om fritidshemmet

Under hösten 2017 höll Skolverket konferenser om de nya delarna i läroplanen. Konferenserna handlade om fritidshemmets förtydligade uppdrag och den reviderade skrivningen i läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan. Konferenserna innehöll också föreläsningar om de nya läroplansdelarna kopplat till forskning och verksamhetsnära exempel.

Ta del av dokumentationen från konferenserna

Dokumentation från Skolverkets konferensserie om fritidshem


Senast granskad: 2018-04-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner