Programstruktur och programmål

Utbildningen på gymnasiesärskolans nationella program delas in i gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning och individuellt val. Välj program i vänsterspalten för att läsa mer om programstruktur och programmål för respektive program.

Programstruktur

De gymnasiesärskolegemensamma ämnena är ämnen som alla elever läser. Det finns nio gemensamma ämnen:

  • Engelska
  • Estetisk verksamhet
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska/svenska som andraspråk

Varje program innehåller också ett antal programgemensamma ämnen, programfördjupning och individuellt val.

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska lära sig mer om ett yrke eller ett ämne.

Inom det individuella valet bestämmer skolan vilka kurser eleverna kan välja mellan, men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i hem- och konsumentkunskap

Programmål

För varje nationellt program finns ett programmål. Programmålen ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första dag på programmet. De ska styra utbildningens utformning och innehåll.

Senast granskad: 2015-05-06
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner