Rådet för professioner i skolväsendet möts för första gången

Den 13 och 14 mars sammanträder rådet för professioner i skolväsendet för första gången. Mötet äger rum i Stockholm och syftet är att sätta ramar för rådets och Skolverkets samarbete samt att staka ut en gemensam riktning för arbetet med professionsprogrammet.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson är ordförande för rådet. Han ser fram emot att arbetet med professionsprogrammet kommer i gång.

– Äntligen träffas vi. Vi ska göra något väldigt viktigt för svensk skola och Sveriges lärare, förskollärare och rektorer. Vi ska arbeta fram system i syfte att stärka professionerna och lärares och rektorers legitimitet och auktoritet, säger Peter Fredriksson.

Inom kort kommer det konkreta arbetet med att utforma professionsprogrammet att påbörjas. Det första mötet kommer emellertid att ägnas åt begrepp som kommer vara centrala i samarbetet. Det kan handla om vilka kompetenser som rektorer, lärare och förskollärare behöver utveckla för att möta morgondagens utmaningar.

– Vad innebär det att vara professionell som lärare eller rektor? Det är viktigt att vi i rådet inledningsvis besvarar dessa frågor tillsammans. Vi ska ta fram ett system som ska stärka skolprofessionernas utveckling, då behöver vi vara överens om vad det innebär, säger Peter Fredriksson.

Bred förankring viktigt

Det är Skolverket som har ansvaret för att ta fram ett förslag på ett professionsprogram att redovisa för regeringen. Rådets roll är att bistå Skolverket i det arbetet, och här är ledamöternas kunskaper och erfarenheter avgörande.

– Rådets ledamöter är experter i sina roller som exempelvis lärare, rektorer och forskare och kommer ha stor möjlighet att påverka. Vi eftersträvar en bred förankring och kommer under arbetets gång även ta in synpunkter från exempelvis elevorganisationer, arbetsgivarorganisationer, lärarfacken och skolledarna, säger Peter Fredriksson.

Rådet för professioner inom skolväsendet kommer att träffas vid ungefär sex tillfällen per år. Nästa sammanträde äger rum den 4 april och temat för det mötet kommer att bestämmas i slutet av det första mötet.

– Nästa gång ska vi prata om något mer avgränsat. Innan vi skiljs åt på tisdag har vi pratat igenom de stora frågorna och de stora perspektiven, men vi ska också ha stakat ut en väg för det fortsatta arbetet tillsammans, avslutar Peter Fredriksson.

Fakta om professionsprogrammet

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågor om ett kommande nationellt professionsprogram. Syftet med programmet är att stärka professionen hos rektorer, lärare och förskollärare, öka yrkenas attraktionskraft och utveckla undervisningens kvalitet.

Professionsprogrammet kommer att bestå av två bärande delar: en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare och ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare.

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Fakta om rådet för professioner i skolväsendet

Rådet för professioner i skolväsendet ska bistå Skolverket i arbetet med att ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och utreda frågor om ett meriteringssystem. Rådets ledamöter ska företräda lärare, förskollärare, rektorer, huvudmän, universitet och högskolor samt Skolverket.

Regeringen har hittills förordnat 19 ledamöter. Ytterligare två ledamöter tillkommer under våren i enlighet med beslut från regeringen om att utöka antalet ledamöter från 19 till 21. Ledamöternas förordnande är på tre år.

Rådet för professioner i skolväsendet

Publicerades den .