Förskolor och skolor behöver förbereda sig inför höjd beredskap

Det pågår ett krig i Europa och det har förändrat säkerhetsläget i Sverige. Förskolor och skolor behöver förbereda sig för höjd beredskap och ytterst krig.

Säkerhetsläget har blivit sämre i vårt närområde sedan den ryska invasionen av Ukraina och ansvariga myndigheter bevakar och följer utvecklingen noga. För förskolor och skolor är det mer angeläget än tidigare att ha en plan för hur verksamheten ska fungera om regeringen beslutar om höjd beredskap, eller i värsta fall, om Sverige skulle hamna i en krigssituation.

Förskola och skola är samhällsviktiga verksamheter och det är viktigt för barn och elever att verksamheten så långt som det är möjligt fungerar även i en situation där exempelvis möjligheten att kommunicera är starkt begränsad eller där matleveranserna uteblir.

– Förskolor och skolor behöver ha en plan för hur kärnverksamheten, det vill säga undervisning och tillsyn av barn, ska fungera i ett sådant läge. Personalförsörjningen inom annan samhällsviktig verksamhet behöver också säkerställas och där spelar förskola och skola en avgörande roll så att vårdnadshavare kan utföra sina uppdrag, säger Maria Elmér, undervisningsråd.

Planera för elavbrott, uteblivna matleveranser och att verksamheten blir analog

Regeringen kan fatta beslut om höjd beredskap. I en situation med höjd beredskap kan det uppstå situationer som är helt nya för verksamheterna. Det är angeläget att förskolor och skolor förbereder sig inför olika scenarier som exempelvis längre elavbrott, vattenbrist och andra försvårande omständigheter.

– Var finns närmsta skyddsrum och var har kommunen planerat att ställa ut vattentankar om vattenbrist skulle uppstå? Det är ett par av de frågor som verksamheterna behöver kunna besvara, fortsätter Maria Elmér.

Ansvaret flyttas inte under höjd beredskap

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har det även i en situation där regeringen meddelat om höjd beredskap. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas som vanligt och de problem som uppstår ska hanteras så lokalt som möjligt. Ansvars-, likhet- och närhetsprinciperna är grunden till Sveriges krishantering.

– Den som är ansvarig chef behöver exempelvis också ta reda på vilka medarbetare som är krigsplacerade utanför den egna organisationen. Det påverkar planeringen och är därför viktigt att ha koll på, avslutar Maria Elmér.

Skolpersonal omfattas i regel av allmän tjänsteplikt och förväntas fortsätta sitt arbete även under höjd beredskap.

Stöd för förskolor och skolor

Säkerhet och krisberedskap vid ett förändrat omvärldsläge

En viktig del i den civila beredskapen är att träna sig och sin verksamhet för att kunna hantera olika typer av kriser och inför exempelvis ett läge med höjd beredskap. Här finns information om hur ni kan förbereda er verksamhet inför olika tänkbara scenarier.

Säkerhet och krisberedskap vid ett förändrat omvärldsläge

Lagar och regler

Vid höjd beredskap och ytterst krig finns särskilda bestämmelser som kan bli aktuella.

Skolväsendets ansvar vid kris och höjd beredskap Länk till annan webbplats.

Vad innebär höjd beredskap?

Publicerades den .