Skolverket bjuder in till dialog om utbudet av gymnasial utbildning

Matchningen mellan utbudet av gymnasial utbildning och arbetsmarknadens behov behöver stärkas. Därför gäller nya bestämmelser i skollagen för kommuner, enskilda huvudmän och regioner. Skolverket bjuder just nu in till länsvisa forum för dialog med huvudmän som omfattas av förändringarna.

– Jag bedömer att den största nyttan med våra forum är att vi samlar ansvariga kring en problembild. I diskussionerna blir det tydligt att det är nödvändigt att samverka på regional nivå. De problem som finns med matchningen löser ingen huvudman ensam, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Skolverkets forum om planering och dimensionering av gymnasial utbildningen äger rum mellan den 7 november 2023 och 16 februari 2024. Totalt är det 26 forum på 23 olika platser runt om i Sverige. Huvudmän för utbildning på gymnasial nivå, både inom gymnasieskolan och komvux, har bjudits in till forum i sitt län där fokuset ligger på länets utbildningsutbud. Syftet med forumen är information, dialog och erfarenhetsutbyte. Vid forumen presenteras även Skolverkets regionala planeringsunderlag närmare och ger en överblick av respektive län.

–Under forumet fick vi som planerar gymnasial utbildning i Göteborgsregionen en tydlig, gemensam bild av hur vi ska jobba med regional planering och dimensionering framåt. Vi fick också chansen att diskutera och dela åsikter i en lagom stor grupp, säger Patrik Hellberg, förvaltningschef för gymnasium och arbetsmarknad i Kungsbacka kommun.

Forumen – en arena för samtal om matchning mellan utbud och efterfrågan

Vid forumen samlas både kommunala och enskilda huvudmän för att få en gemensam bild av vad skollagändringarna innebär, en övergripande bild av utbudet i länet och en chans att diskutera matchningen mellan utbudet av gymnasial utbildning och arbetsmarknadens behov och ungdomars och vuxnas efterfrågan.

–Det är påtagligt att huvudmännen förstår vikten av att få en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan och att de ser våra regionala planeringsunderlag som ett bra stöd. Men det är också tydligt att de också ser komplexiteten. Det räcker inte med att ändra utbudet. Det krävs mycket annat också om de problem som finns med matchningen ska kunna lösas, säger Peter Fredriksson som deltog vid ett av forumen i Stockholm den 15 november.

De regionala planeringsunderlagen ger en tydligare riktning

Deltagare vid forumen vittnar om att det redan finns mycket bra samverkan i regionerna, men att forumen och de regionala planeringsunderlagen ger en tydligare riktning kring vad som behövs göras tillsammans i regionerna framöver.

–Samverkan fungerar redan bra i Sjuhärad. Planeringsunderlaget visar inte så mycket nytt, men underlaget är viktigt eftersom det innebär att alla, tjänstemän och politik, får samma bild av läget, säger Anna Berner, förvaltningscontroller i Borås som deltog i Skolverkets forum i Sjuhärad. Hon tillägger att forumet även gav en bra förståelse av hur Skolverket arbetat med bedömningarna och att det var värdefullt att kunna ställa frågor direkt till Skolverkets experter på plats.

Lagändringarna sätter studie- och yrkesvägledning i fokus

Under Skolverkets allra första forum om planering och dimensionering den 7 november i Örebro blev det tydligt att lagändringarna även sätter studie- och yrkesvägledning i fokus. Bland annat diskuterades frågan hur vi ser till att ungdomar och vuxna får bra vägledning så att de kan fatta informerade beslut.
– Även under forumet i Stockholm blev det väldigt tydligt hur viktig studie- och yrkesvägledarfunktionen är för att eleverna ska kunna göra kloka och välgrundade val, säger Peter Fredriksson.

Platser kvar till kommande forum

– Vi har redan fullföljt åtta forum i bland annat Halmstad, Katrineholm, Uppsala, Göteborg, Stockholm och Örebro. Men vi har fortfarande 18 forum kvar så det finns fortfarande chans för huvudmän att anmäla sig, säger Sofie Andersson, undervisningsråd på Skolverket och en av de som arrangerar forumen runt om i landet.

Inbjudan till forumen har skickats ut till huvudmän för utbildning på gymnasial nivå runt om i Sverige. Men om det finns huvudmän som inte har fått en anmälan till forum i sitt län så kontakta oss genom att mejla regionalaplaneringsunderlag@skolverket.se

Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå.

Ändringarna i skollagen syftar till att

  • öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå
  • underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och
  • förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Mer om regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Regionala planeringsunderlag

De regionala planeringsunderlagen är ett stöd för huvudmän när de planerar och dimensionerar utbildning inom gymnasieskolans samtliga nationella program, introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion utformade för en grupp elever och i yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom komvux. Nya planeringsunderlag publiceras vart tredje år.

Planeringsunderlagen län för län

Publicerades den .