Lovskolor ett bra komplement men passar inte alla elever

Skolverket har följt upp hur lärare och rektorer uppfattar lovskola i grundskolan. I studien uppger sju av tio rektorer att elever i stor utsträckning har förbättrat sina kunskaper i ämnen de läst under lovskolan. Men trots det så uppger många av deltagarna i studien att lovskola inte passar alla elever.

I intervjuerna framkommer det framför allt att elever som har halkat efter i undervisningen och har mindre kunskapsluckor, gynnats bäst av lovskola. Elever som har inlärningssvårigheter eller hög frånvaro bedöms i många fall inte ha gynnats av lovskola.

–Många rektorer i studien har även uppgett att det har varit svårt att motivera elever till att delta i lovskola. Lovskola är ju inte obligatorisk för elever, vilket gör att elevernas motivation är en avgörande faktor om lovskolan ska uppfylla sitt syfte eller inte, säger Susanne Malmer, undervisningsråd på Skolverket.

Lovskola under läsårsloven ger elever bättre möjligheter att komma i kapp

Nio av tio av de skolor som deltog i undersökningen uppger att de erbjöd lovskola på sommarlovet för årskurs 8 och 9. Men både rektorer och lärare betonar att lovskola under läsårsloven är effektivare och ett bra sätt att arbeta proaktivt.

– De rektorer och lärare som deltog i studien har uppfattat att elever har varit mer motiverade på lovskolan under läsåret, då de fortfarande har haft möjlighet att få godkända betyg samtidigt som sina klasskamrater, säger Susanne Malmer.

Både rektorer och lärare lägger tonvikten på att de timmar som eleverna lägger ned på lovskola under sommarlovet borde vara förlagda tidigare under året. Att genomföra lovskola under läsårsloven upplevs mer effektivt då det ger eleverna bättre möjligheter att komma i kapp och följa den ordinarie undervisningen när den börjar igen.

Flera fördelar med lovskola på egna skolenheten

I uppföljningen framkommer det att det är vanligast att lovskolan har organiserats på den egna skolenheten för egna elever. För årskurs 8 och 9 uppger sex av tio rektorer att lovskolan organiserats på den egna skolenheten. Både lärare och rektorer har sett att undervisningen på lovskolan har gynnats av att lovskolan organiseras på skolan.

– Vår studie visar att det finns många fördelar med att lovskolan organiseras på den egna skolenheten. Till exempel så framgår det att en god och redan etablerad relation mellan lärare och elev har varit fördelaktigt både inför och under lovskolan, säger Emilia Barsk, undervisningsråd på Skolverket.

När lovskolan har organiserats på den egna skolenheten har det varit lättare för lärarna att inför lovskolan motivera eleverna att delta och under lovskolan beskriver lärare hur det oftast varit lättare att hjälpa elever från den egna skolenheten då de redan känner varandra. En annan fördel med att lovskolan organiseras på den egna skolenheten har varit att överlämningar inför lovskolan generellt fungerat bättre.

Andra framgångsfaktorer som framkommer i studien är en bra planering av lovskolan, mindre undervisningsgrupper, behöriga och engagerade lärare samt att eleverna är välinformerade och motiverade.

Om rapporten

Resultaten i rapporten bygger på en enkät riktad till rektorer samt intervjuer med lärare som undervisat på lovskola. Enkätsvaren ger en nationellt representativ bild för årskurserna 7–9.

Rapport Lovskola i grundskolan

Om lovskola

Här hittar du mer information om lovskola samt information om stadsbidraget för lovskola.

Lovskola

Statsbidrag för lovskola 2024

Publicerades den .