Statsbidrag för lovskola 2024

Det här statsbidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte har uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E eller kriterierna för bedömning av kunskap i de årskurser där betyg inte ges. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.

Viktiga datum och beslut

Beslut om ansökan för jullov, sportlov, påsklov, sommarlov och läslov

Vi har fattat beslut att bevilja 420 huvudmän statsbidrag om totalt 100 000 000 kronor.

Beviljade belopp för huvudmän för statsbidrag för lovskola 2024 Pdf, 186 kB.

Beslutet avser lovskola som anordnas under jullovet i januari, sportlov, påsklov, sommarlov och läslov under 2024. Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning för jullov, sportlov, påsklov och sommarlov

Begäran om utbetalning 1 är öppen 15 augusti–16 september 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. Begäran gäller för undervisning under jullov, sportlov, påsklov och sommarlov 2024. För att begära ut bidrag för lovskola genomförd under jullov, sportlov, påsklov och sommarlov behöver ni först ha skickat in en ansökan och fått den beviljad.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni har genomfört och antalet enskilda elever som deltagit i lovskolan under jullovet i januari, sportlov, påsklov och sommarlov. Om ni till exempel har haft 5 elever som har genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här: 5 x 10 = 50 elevdagar.
 • Samla in uppgifter om hur många enskilda elever per lov och årskurs som har deltagit i lovskola.
 • Om ni inte har genomfört någon lovskola behöver ni inte skicka in en begäran om utbetalning.

Om ni har blivit beviljade extra ersättning med stöd av särskilda skäl ska ni även förbereda er genom att sammanställa vilka merkostnader som ni har haft i samband med lovskolan. Vi kan begära in fler uppgifter om särskilda skäl där ni behöver förtydliga de särskilda skälen, redovisa vilka kostnader ni har haft och hur stora de har varit.

Beslut om utbetalning för jullov, sportlov, påsklov och sommarlov

Vi kommer att publicera beslutet på den här sidan och i e-tjänsten för statsbidrag under oktober 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning för läslov

Begäran om utbetalning är öppen 15 oktober–15 november 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. Begäran om utbetalning gäller för undervisning under läslovet 2024. För att kunna begära ut bidrag för lovskola som är genomförd under läslovet behöver ni först ha skickat in en ansökan och fått den beviljad.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla in uppgifter om hur många elevdagar som ni har genomfört och antalet enskilda elever som deltagit i lovskolan under läslovet. Om ni till exempel har haft 5 elever som har genomfört 10 dagars lovskola räknar ni så här: 5 x 10 = 50 elevdagar.
 • Samla in uppgifter om hur många enskilda elever per lov och årskurs som har deltagit i lovskola.
 • Om ni inte har genomfört någon lovskola behöver ni inte skicka in en begäran om utbetalning.

Om ni har blivit beviljade extra ersättning med stöd av särskilda skäl ska ni även förbereda er genom att sammanställa vilka merkostnader som ni har haft i samband med lovskolan. Vi kan begära in fler uppgifter om särskilda skäl där ni behöver förtydliga de särskilda skälen, redovisa vilka kostnader ni har haft och hur stora de har varit.

Beslut om utbetalning för läslov

Vi kommer att publicera beslutet på den här sidan och i e-tjänsten för statsbidrag under december 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Nu kan huvudmän söka för lovskola under jullovet i januari

Från och med år 2024 har huvudmän möjlighet att ansöka om statsbidrag för lovskola som har genomförts under jullovet i januari 2024. Ansökan för jullovet i januari 2024 är öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten i statsbidrag.

På grund av hur förordningen är uppbyggd kan vi inte bevilja statsbidrag för lovskola som äger rum under jullovet i december. Vi kommer under år 2024 att utreda vilket behov som huvudmän har av lovskola i december, och hur det i framtiden kan bli möjligt att ansöka om lovskola för jullov i december.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av huvudmän för

 • grundskolan
 • sameskolan
 • specialskolan
 • gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte har uppfyllt eller som riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E. Även för elever som inte har uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla kriterierna för bedömning av kunskap. Det är möjligt från 2024 att ansöka om statsbidrag för lovskola som genomförs under jullovet i januari. Bidraget kan alltså användas till kostnader i samband med jullov, sportlov, påsklov, sommarlov och läslov.

Giltiga kostnader

För jullovet, sportlovet, påsklovet, sommarlovet och läslovet under 2024 ska bidraget användas till kostnader för

 • lön för personal som leder undervisningen
 • lön för övrig personal (till exempel för administration och samordning)
 • lokaler
 • teknisk utrustning
 • undervisningsmaterial
 • måltider
 • ersättning för resa som är kopplad till elevens möjlighet att delta i lovskolan.

Bidraget ska gå till merkostnader med anledning av att lovskola anordnas. Med merkostnader syftar vi på de kostnader som ni har haft för att anordna lovskola under dessa lov utöver befintliga kostnader. Kostnader som hyra för befintliga lokaler ska därför inte räknas med.

Bidraget kan inte sökas för obligatorisk lovskola

När det gäller elever i årskurs 8 och 9 kan bidraget endast sökas för lovskola anordnad utöver den obligatoriska lovskolan som huvudmän är skyldiga att anordna sedan den 1 augusti 2017.

Elever i årskurs 8 ska erbjudas minst 50 timmar obligatorisk lovskola. Lovskola som erbjuds utöver dessa 50 obligatoriska timmar är alltså berättigad till statsbidraget.

Elever i årskurs 9 ska erbjudas minst 75 timmar obligatorisk lovskola. Det gäller för elever som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola som erbjuds utöver de sammanlagda 75 obligatoriska timmarna är alltså berättigad till statsbidraget.

Elever ska få genomföra prövning för att höja ett betyg

Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de har uppfyllt betygskriterierna för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

För dig som är lärare, rektor eller huvudman finns Skolverkets allmänna råd om prövning. Det är råd om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning för betyg

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Lärarlegitimation är inte ett krav

Normalt ska alla lärare som undervisar vara behöriga och ha lärarlegitimation. Skolverket tolkar lagstiftningen så att det inte ska ställas högre krav på lärare som undervisar i lovskolan än i den ordinarie skolan. Då får huvudmännen ibland göra undantag från regeln att de lärare som de anställer ska ha legitimation och rätt behörighet, men bara under en begränsad tid. Vi bedömer att man kan se lovskola som undervisning under en begränsad tid. I undantagsfall kan därför lärare som inte är legitimerade få undervisa i lovskolan. Ett exempel kan vara en lärare som redan finns i huvudmannens organisation eller en lärare som anställs på visstid just för att undervisa i lovskolan. Ett annat exempel kan vara en lärare som är behörig i ett visst ämne och kan få undervisa i lovskolan i ett annat ämne om det inte finns någon annan legitimerad lärare inom organisationen.

Krav för att sätta betyg

Källor: Om statsbidrag för undervisning under skollov: 5 § förordning (2014:47). Om lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning: 2 kapitlet 20 § skollagen. Om undervisning under begränsad tidsperiod: 2 kapitlet 18 § skollagen.

Villkor för olika skolformer

Grundskolan, sameskolan och specialskolan

Huvudmän för grundskolor kan söka bidrag för lovskola för elever som inte har uppfyllt eller som riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen.

Huvudmän för grundskolor kan även söka bidrag för lovskola för elever som inte har uppfyllt eller som riskerar att inte uppfylla kriterier för bedömning av kunskap i årskurs 1–5.

Om lovskolan är under sommarlovet ska eleverna ha gått i någon av årskurserna i grundskolan det senaste läsåret.

Observera att för elever i årskurs 8 och 9 kan ni bara söka bidrag när

 1. huvudmannen har erbjudit obligatorisk lovskola
 2. elever i årskurs 8 har gått 50 timmar och elever i årskurs 9 har gått 75 timmar lovskola tidigare under läsåret.

För elever i årskurs 1–9 är det möjligt att ansöka om lovskola för sommaren för den avslutade årskursen.

Gymnasieskolan – nationella program och introduktionsprogram

Huvudmän för gymnasieskolor kan söka bidrag för lovskola för

 • elever som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller i anslutning till att läsåret har avslutats för att nå betygskriterierna för betyget E i en eller flera kurser
 • elever som går introduktionsprogram och behöver lovskola för att nå betygskriterierna i ett eller flera ämnen som ingår i deras individuella studieplan.

Villkor som statsbidraget styrs av

Statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

För år 2024 kan vi betala ut 100 000 000 kronor. Anslaget har minskat sedan förra året.

Vad händer om pengarna inte räcker?

Om pengarna inte räcker kan vi besluta att huvudmännen får ut ett lägre belopp än vad de har begärt ut för att anordna lovskola under jullovet, sportlovet, påsklovet, sommarlovet och läslovet.

Lovskola

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.lovskola@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 20 maj 2024.

Frågor och svar

Ja. Elever som går lovskola kan få göra en prövning för att visa om de har uppfyllt betygskriterierna för alla delar av ett ämne eller en kurs. Skolan ska utforma prövningen så att eleven kan nå alla betygsnivåer från F till A.

I Skolverkets allmänna råd om prövning finns rekommendationer om hur skolor kan använda det som står om prövning i skollagen och andra författningar. Skolorna bör följa råden om de inte uppfyller kraven i bestämmelserna på något annat sätt.

Prövning i skolan

Allmänna råd om prövning

Du kan fortfarande begära ut bidrag om en elev har tillåten frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, men ändå fullföljt och avslutat lovskolan genom att till exempel lämna in en uppgift senare.

Sedan den 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Statsbidraget för lovskola gäller bara för frivilligt anordnad lovskola. Du som är huvudman eller rektor kan läsa mer om reglerna för obligatorisk lovskola och se några förtydligande exempel.

Obligatorisk lovskola

Vid samarbete kring lovskola är det är den huvudman som har kostnaden för att anordna lovskolan som ska ansöka och begära ut bidrag. Flera huvudmän kan inte ansöka och begära ut bidrag för samma elev.