Fler elever läser ett yrkesprogram i gymnasieskolan

Ny statistik visar att antalet elever som läser första året på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har ökat sedan föregående läsår. Samtidigt har antalet elever som läser första året på ett högskoleförberedande program minskat något. Förändringen ligger i linje med vad Skolverket bedömer behöver ske för att gymnasieskolans utbildningsutbud ska spegla både elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, men fortfarande finns stora utmaningar.

– Det är första gången på över tio år som andelen elever på yrkesprogrammen ökar. Under läsåret 2023/2024 är det totalt 38 300 elever som läser första året på ett yrkesprogram och det är 1 160 fler elever än föregående läsår, säger Christina Sandström som är enhetschef på Skolverket.

Förändringen syns i gymnasieskolan som helhet men är särskilt tydlig bland elever som går första året i gymnasieskolan. Mellan åren 2011 och 2022 skedde en gradvis minskning av andelen elever på yrkesprogram.

Störst ökning för hotell- och turismprogrammet

Det är framför allt elevantalet på hotell- och turismprogrammet, hantverksprogrammet och försäljning- och serviceprogrammet som har ökat. Men elevantalet har även ökat på restaurang- och livsmedelsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. Bland de högskoleförberedande programmen är det främst på teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet som elevantalet har minskat. Samtidigt har antalet elever på ekonomiprogrammet ökat kraftigt.

Fördelningen av elever matchar inte behoven på arbetsmarknaden

I de regionala planeringsunderlagen analyserar Skolverket hur väl utbudet av gymnasial utbildning matchar behoven på arbetsmarknaden och ungdomars och vuxnas efterfrågan på utbildning. Skolverkets slutsats är att utbudet behöver förändras i alla län för att bättre spegla behoven på arbetsmarknaden. Inte minst behöver fler läsa ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

– Även om andelen elever på yrkesprogrammen ökade läsåret 2023/24 så är det fortfarande en lägre andel än vad det var före gymnasiereformen 2011. Det finns alltså fortfarande stora utmaningar, säger Anders Håkansson, enhetschef på Skolverket. Han tillägger att om nuvarande dimensionering och studieval kvarstår, riskerar obalansen mellan vilken kompetens som utbildas och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden att bestå.

Elevstatistiken för läsåret 2023/24 visar att antalet elever ligger still eller till och med minskar på flera av de yrkesprogram som Skolverket bedömer behöver växa. Det gäller inte minst industritekniska programmet där det enligt SCB är risk för brist på utbildade i hela landet om inte fler utbildas.

Samtidigt ökar antalet elever på flera program som Skolverket bedömer behöver minska som andel av det totala utbudet. Det gäller exempelvis barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet samt det högskoleförberedande ekonomiprogrammet.

Elevstatistiken är ett viktigt underlag för gymnasieskolans huvudmän

För utbildning som startar år 2025 behöver huvudmän för gymnasieskolan och yrkesutbildning inom komvux väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov när de bestämmer vilka utbildningar och hur många platser på dessa de ska erbjuda.

Både elevstatistiken och Skolverkets regionala planeringsunderlag är viktiga underlag för huvudmännens fortsatta planerings- och dimensioneringsarbete.

Ojämn könsfördelning på utbildningar med stora arbetsmarknadsbehov

Liksom tidigare är det fler kvinnor än män som läser ett högskoleförberedande program. Könsfördelningen bland eleverna är särskilt ojämn på flera av de utbildningar som förbereder för yrken där det finns stora behov på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst industritekniska programmet och vård- och omsorgsprogrammet. En mycket ojämn könsfördelning tyder på att det finns könsstereotypa föreställningar som gör att inte alla elever ser programmet som ett reellt alternativ. Huvudmännen kan därför arbeta för att synliggöra utbildningar och relevanta yrken för fler elever, för att öka antalet som utbildas.

Statistiken i bilder

Figur 1. De fem yrkesprogram som haft störst procentuell ökning av elevantal på skolår 1, läsår 2023/24 jämfört med året innan.

Tabell 1. En jämförelse över utvecklingen av antalet elever som läser på ett program i skolår 1 från läsåret 2022/23 till 2023/24 samt den mest vanligt förekommande bedömningen över utbudet av platser i Skolverkets regionala planeringsunderlag. Oförändrat anges när antalet elever understiger en förändring av 100 elever jämfört med föregående år.

En jämförelse över utvecklingen av antalet elever som läser på ett program samt utbudet av platser

Program

Utveckling av elever i skolår 1 sedan föregående år

Vanligaste bedömningen av hur utbudet av platser bör utvecklas

Barn och fritid

Ökat

Minska

Bygg och anläggning

Minskat

Öka

El och energi

Oförändrat

Öka

Fordon och transport

Oförändrat

Öka

Försäljning och service

Ökat

Minska

Industritekniska

Oförändrat

Öka

Vård och omsorg

Oförändrat

Öka

Ekonomi

Ökat

Minska

Teknik

Minskat

Behålla

Naturvetenskap

Minskat

Behålla

Figur 2. Antal elever i skolår 1 per program med skev könsfördelning där det finns hög efterfrågan på utbildade på arbetsmarknaden, läsåret 2023/24

Ladda ner statistiken

Ladda ner och läs den beskrivande statistiken om antal elever i gymnasieskolan i sin helhet.

Elever i gymnasieskolan – läsåret 2023/24

Förändringar i skollagen

Ta del av bestämmelserna i skollagen om regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Grundläggande behörighet på yrkesprogrammen

Läs mer om grundläggande behörighet på yrkesprogrammen och vad det innebär i praktiken.

Grundläggande behörighet på yrkesprogrammen

Publicerades den .