Skolverkets förslag på ett nationellt professionsprogram

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram ett förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att stärka professionerna, öka attraktionen till yrkena och utveckla undervisningens kvalitet.

Professionsprogrammet ska bidra till att barnen och eleverna får en likvärdig undervisning av hög kvalitet. Förslaget består av två delar. Dels en nationell struktur för kompetensutveckling som är tänkt att ge rektorer, förskollärare och lärare bättre möjligheter att på ett strukturerat och likvärdigt sätt utveckla sin yrkesskicklighet genom kompetensutveckling av hög kvalitet under hela yrkeslivet. Dels ett meriteringssystem med tre nivåer som gör det möjligt för yrkesverksamma och legitimerade lärare och förskollärare att få sin kompetensutveckling synliggjord och erkänd.

Ett innehåll som kan utvecklas

Innehållet i professionsprogrammet är flexibelt och kommer att byggas ut och utvecklas över tid med utgångspunkt i nya och förändrade behov hos målgrupperna eller vid förändringar i omvärlden. Det är också konstruerat med ambitionen att fungera för alla berörda yrkesgrupper.

– Ett professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare behöver vara relevant oavsett skolform, verksamhet och undervisningsämnen. Det har vi eftersträvat att uppnå genom att föreslå ett brett och flexibelt innehåll inom tydliga ramar, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket.

Nära samarbete med skolprofessionerna

Förslaget har arbetats fram i nära samarbete med ett råd med representanter för olika professioner inom skolväsendet. Vissa frågor har tagit lång tid att utreda och det är många aspekter som ska tillgodoses.

– Det har varit ett gediget arbete och långa diskussioner i rådet, för att nå förståelse för olika perspektiv och finna samsyn där det varit möjligt. Nu presenteras ett system där legitimerade lärare och förskollärare samt rektorer erbjuds kvalificerad kompetensutveckling, något som länge varit eftersatt.

Samtidigt är det tydligt att detta är startpunkten för ett professionsprogram, som kommer att behöva vidareutvecklas framöver, inte minst kopplat till lärarprofessionens beprövade erfarenhet, säger Maria Irving, lärare och vice ordförande i rådet för professioner i skolväsendet.

Ändringar i skollagen tydliggör huvudmannens ansvar

Den 1 januari 2025 kommer bestämmelser i skollagen om professionsprogrammet att träda i kraft. Huvudmännen får genom lagändringen ett mer preciserat ansvar för att lärare och förskollärare ges förutsättningar till en meriterande kompetensutveckling.

Skolverket fick regeringsuppdraget (U2022/02319) i juni 2022 som innebar att:

  • ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och
  • utreda frågor om ett nationellt meriteringssystem.

1 juni 2023 beslutade regeringen om en ändring i uppdraget till Skolverket (U2023/01870). Ändringen innebär att Skolverket inom uppdraget ska

  • föreslå hur förordningen om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt uppdraget till Skolverket att svara för fortbildning av rektorer bör ändras och anpassas så att utbildningen över tid kan ingå i en magister- eller masterexamen i skolledarskap, och
  • föreslå hur insatser inom den nationella strukturen för kompetensutveckling bör kvalitetssäkras

Rådet för professioner i skolväsendet

Ett råd med företrädare för professioner i skolväsendet har bistått Skolverket i arbetet sedan mars 2023.

Publicerades den .