Lämna data till Susa-navet

Det är viktigt att alla huvudmän lämnar in uppgifter om vilka studievägar de planerar att erbjuda för att elever ska ha tillförlitlig och korrekt information inför sitt studieval. Här kan du läsa om vad som gäller.

Huvudman för gymnasieskola

Det är du som huvudman som skapar förutsättningarna för att elever ska få fullständig och korrekt information när de gör sina gymnasieval.

Du som är huvudman inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan har en skyldighet enligt skollagen att lämna uppgifter till Skolverket om vilka studievägar ni planerar att erbjuda vid varje skolenhet. Det vill säga program och inriktning. Se i gröna info-rutan nedan hur du går till väga!

Hur lämnar huvudman information till Susa-navet?

Som huvudman gör du så här:

 1. Kontakta ert antagningskansli och be dem kontakta er systemadministratör (IST, Tietoevry eller GR KOM) för att beställa tjänsten att skicka över gymnasieinriktningar till Susa-navet.
 2. Se till att inriktningarna finns på år 1 i systemet, även om inriktningen startar först år 2.

Det går inte att skicka in uppgifterna via mejl. Uppgifterna hämtas genom att Susa-navet automatiskt kopplar upp till antagningskansliets server via systemleverantören. För att den automatiska hämtningen ska fungera krävs att huvudmannen har aktiverat den funktionen hos kansliernas systemleverantör (IST, Tietoevry och GR KOM). Om uppgifterna redan lämnas via systemleverantören behövs ingen åtgärd från huvudmannen.

Obligatoriskt att lämna uppgifter om de studievägar skolan erbjuder

Huvudmannen behöver skicka in uppgifter om studieväg i enlighet med Skolverkets lista över studievägskoder.

Med studieväg menas

 • de nationella program som eleverna kan välja
 • i relevanta fall de inriktningar som eleverna kan välja
 • de gymnasiala yrkesprogrammen med lärlingsutbildning och anställd lärling som eleverna kan välja
 • de särskilda varianter som eleverna kan välja.

Skolverket vill att du som är huvudman skickar in uppgifter om studieväg i enlighet med Skolverkets lista över studievägskoder.

Skolverkets lista över studievägskoder Länk till annan webbplats.

Skolans huvudman är ansvarig för att uppgifterna om skolan och utbildningarna är korrekta och aktuella. Sedan hösten 2022 är det obligatoriskt att lämna uppgifter även om vilka studievägar ni planerar att erbjuda vid varje skolenhet. Uppgifterna ska lämnas till Skolverket via Susa-navet senast den 1 oktober året innan ni planerar att erbjuda studievägen.

Uppgifterna om studieväg ska innehålla information om både program och inriktning. Se till att inriktningarna finns på år 1 i systemet, även om inriktningen startar först år 2.

Källor

 • 29 kap. 19 a § skollagen (2010:800)
 • Skolverkets föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, framtagna med stöd av förordningen 2015:195
  3 § Gymnasieförordningen (2010:2039) 2, 3 och 9 §§ förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
 • Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolverk, regeringsbeslut 1:11, 2019-12-19
 • Regeringsbeslut l3 N2021/0195, 2021-06-17

Huvudman för komvux

Du som huvudman för komvuxutbildning vet att samverkan mellan kommuner och regioner för planering och dimensionering av komvuxutbildningarna är högaktuellt. Det pågår även satsningar inom kompetensförsörjning för livslångt lärande. Mitt i det arbetet finns Susa-navet, som numera även ska samla in information om utbildningar och kurser inom komvux. Datan ska användas både för kommunernas planering av komvuxutbildningar men även för att eleverna ska hitta rätt komvuxutbildning vilket leder till att ni som annordnare fyller era studieplatser.

Att lämna data

Datainlämningen till Susa-navet sker via huvudmanens egen systemleverantör. Tre systemleverantörer är igång med leveranser till Susa-navet.

 • GotIt (Alvis)
 • EducateIT/IST (Open24)
 • Tietoevry (Edlevo)

Arbete pågår med att ansluta följande systemleverantörer till Susa-navet:

 • SchoolSoft

Använder er kommun någon av de ovanstående som systemleverantör kontaktar skolans huvudman dem för att få skolans komvuxutbildningar tillgängliga via Susa-navet.

Använder er kommun en annan systemleverantör kontaktar ni dem och frågar om de utvecklar tjänsten som tillåter att Susa-navet hämtar informationen. Om systemleverantören har några tekniska frågor får de gärna höra av sig till susa@skolverket.se Vi hjälper gärna till!

Om arbetet med att samla in information om komvux- och arbetsmarknadsutbildningar Länk till annan webbplats.

Huvudman för övriga skolformer

Det finns sedan länge upparbetade samarbeten mellan Skolverket och centralorganisationer och myndigheter som annordnar kurser och utbildningar. Om du undrar om de utbildningar och kurser som du är huvudman för återfinns i Susa-navet kan du antingen gå igenom API:et eller titta på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Susa-navet hämtar information om en rad olika skolformer

 • grundskolor
 • gymnasieskolor, program och inriktningar
 • universitet och högskolor, utbildningar och kurser
 • folkhögskolor, utbildningar och kurser
 • komvux
 • yrkeshögskolor, utbildningar
 • övriga konst- och kulturutbildningar
 • arbetsmarknadsutbildningar och andra utbildningar från Arbetsförmedlingen.

Vad regioner och kommuner runt om i Sverige tycker om anslutningen av komvux till Susa-navet

Genom att tillgängliggöra och anpassa informationen som finns via Susa kan vi tillsammans med utbildningsformernas olika huvudmän skapa såväl geografiska som yrkesinriktade underlag som på sikt kommer underlätta både planering och dimensionering av regionens alla utbildningar.

Region Skåne

Vuxenutbildningen i Stockholm ser fram emot att komma med i Susa-navet. Vi ser möjligheter för en större regional samordning kring vuxenutbildningen när alla utbildningar är samlade i ett gemensamt format.

Region Stockholm

Västernorrland jobbar med att ta fram en ny webbtjänst där bland annat regionens yrkesutbildningar presenteras. Vi kommer att använda data från Susa-navet för att presentera utbildningar inom länet och ta fram verktyg för arbetsgivare och utbildningsanordnare. Verktygen ska användas för analyser vid planering och dimensionering och bidra till att skapa bättre förutsättningar för till exempel etableringar.

Vuxenutbildningen Sundsvall

Skolverkets arbete med öppen data

Arbetet med digitalisering sker inom Skolverket och i samarbete med flertalet myndigheter och andra organisationer. En del av arbetet är öppen data. Det är fritt att använda vår data som är tillgänglig för allmänheten. Utvecklare, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Den data som är öppen gäller bland annat Susa-navet men även läroplaner, kurs- och ämnesplaner, skolenhetsregistret och studievägar.

Skolverkets arbete med öppen data Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om Susa-navet?

Mejla till susa@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 februari 2024

Innehåll på denna sida