Pressmeddelande

Fortsatt återgång till mer undervisning i skolans lokaler

En stor del av högstadieskolorna har återgått till mer närundervisning, det vill säga att elever undervisas i skolans lokaler i stället för på distans. Det visar den tredje undersökningen i sitt slag som Skolverket har gjort under våren. Även många gymnasieskolor har återgått till mer närundervisning.

– Skolan har ett stort och viktigt uppdrag i den här pandemin. Undervisning i skolans lokaler är som regel det bästa när det gäller elevers lärande och välbefinnande. Vi vet att man arbetar hårt för att göra skolorna så smittsäkra som möjligt för att på så vis kunna hålla öppet, säger Anna Castberg, enhetschef för utredningsenheten på Skolverket.

Många högstadieskolor har nu all undervisning i skolans lokaler

Undersökningen som genomfördes den 19–20 april visar att en majoritet (55 procent) av de svarande kommunerna och ansvariga för fristående skolor vid tillfället bedrev all undervisning på högstadiet i skolans lokaler. Där fjärr- eller distansundervisning bedrivs omfattar den oftast en mindre del av undervisningen. Av de huvudmän som bedriver fjärr- eller distansundervisning svarar nästan hälften att en mindre del av undervisningen bedrivs på detta sätt. 33 procent anger att det rör sig om ungefär hälften av undervisningen.

I mitten av januari i år hade två tredjedelar av de svarande kommunerna och ansvariga för fristående skolor, helt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid de flesta av sina högstadieskolor. I början av februari hade cirka hälften övergått till fjärr- eller distansundervisning, men då för en mindre del av undervisningen jämfört med i mitten på januari.

Vanligast med en kombination av när- och distansundervisning i gymnasieskolan

I början av februari angav många kommuner och ansvariga för fristående skolor att ungefär hälften av undervisningen i gymnasieskolan skedde på distans. Även i mitten av april är det många som anger detta, samtidigt som fler än tidigare angett att det mesta av undervisning sker i skolans lokaler. Det betyder att närundervisningen ökar totalt sett, även i gymnasieskolan.

Fjärr- eller distansundervisning på högstadiet är vanligare i vissa län

I vissa län är det en större del av de svarande kommunerna som har angett att de bedriver distansundervisning vid alla, eller nästan alla av kommunens högstadieskolor.

– Det ser ut som att fjärr- och distansundervisning används mer i regioner eller enskilda kommuner där smittläget är fortsatt högt, eller där det finns lokala utbrott i skolan. Vårt intryck är att skolorna visar en stor flexibilitet i sitt arbetssätt – i vissa fall har man kunnat gå över till mindre distansundervisning, i andra har smittoläget i stället inneburit att den ökat i omfattning, säger Anna Castberg.

För gymnasieskolans del är det stor geografisk spridning bland de kommuner som i större omfattning bedriver fjärr- eller distansundervisning.

Om undersökningen

Skolverkets intervjuundersökning ger en ögonblicksbild av i vilken omfattning som årskurs 7–9 i grundskolan samt gymnasieskolan har övergått till fjärr- och distansundervisning. Samtliga landets 290 kommuner och 10 gymnasieförbund samt 49 enskilda huvudmän (ansvariga för fristående skolor) kontaktades under två dagar, den 19-20 april 2021. Svarsfrekvensen var 78 procent för högstadiet och 74 procent för gymnasieskolan.

Den första undersökningen genomfördes i mitten av januari och gav en ögonblicksbild över förekomsten av fjärr- och distansundervisning på högstadiet under de aktuella dagarna. Den andra omfattade även gymnasieskolan och gav en ögonblicksbild över förekomsten av fjärr- och distansundervisning i början av februari.

Fjärr- och distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan, april 2021

Bakgrund

Regeringen beslutade den 7 januari 2021 att utöka möjligheten för huvudmän (kommunala och enskilda) att kunna övergå till fjärr- eller distansundervisning för grundskolans årskurs 7–9. Detta för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, och därmed minska spridningen av covid-19. Sedan tidigare finns det andra möjligheter för grundskolor att övergå till fjärr- eller distans­undervisning, till exempel med anledning av att verksamheten inte gått att bedriva på grund av hög frånvaro bland personalen eller efter samråd med smittskyddsläkare i regionen. Det finns också sedan tidigare möjlighet att bedriva viss undervisning via fjärr eller distans om lärare eller elever inte varit närvarande därför att de följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade fram till och med den 1 april 2021 delvis distansundervisning i gymnasieskolan. Folkhälsomyndigheten valde att inte förlänga rekommendationen om delvis distansundervisning efter den 1 april. Det är upp till varje huvudman att i planeringen av hur undervisningen ska bedrivas i gymnasieskolan, anpassa denna utifrån den situation som råder lokalt och regionalt. Det innebär att fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan, precis som för högstadiet, kan användas under vissa förutsättningar.

Relaterat

En tydlig återgång till mer undervisning i skolans lokaler

Många högstadieskolor undervisar nu på distans

Kontakt

För kommentarer av Anna Castberg, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.

För frågor om rapporten, kontakta Filip Nilsson, undervisningsråd, 08-527 330 56.

Publicerades den .