Pressmeddelande

Pandemin - en stor utmaning för skolan

När Skolverket efter mer än ett års pandemi beskriver konsekvenserna för skolan bekräftas till stor del den bild som framkommit hittills: Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. Pandemin har större påverkan på elever med mindre studievana och elever i behov av stöd. Rapporten visar också att pandemin har effekter på den allmänna hälsan och välbefinnandet hos många elever.

– Det pågår en rad olika åtgärder för att motverka eventuella utbildningstapp. Behoven och förutsättningarna ser väldigt olika ut. Från Skolverkets sida gör vi allt vi kan för att stödja ansvariga inom skolan i vad som även i höst kommer vara en utmanande situation, säger Anna Castberg, chef för utredningsenheten på Skolverket.

Risken för utbildningstapp är större i gymnasieskolan

Skolverket bedömer att det kan finnas en risk för att elever inte får de färdigheter och kunskaper de annars skulle ha fått. Omfattningen av ett möjligt utbildningstapp beror bland annat på hur pandemin utvecklas och hur stor frånvaron blir, samt i vilken grad elever och personal kan vara på plats i skolan och bedriva närundervisning. Risken bedöms vara större i gymnasieskolan, där fjärr- och distansundervisning bedrivits under längre perioder, än i grundskolan.

I de intervjuer Skolverket gjort med kommuner och ansvariga för fristående skolor under april anger cirka 70 procent att de ser en risk för utbildnings­tapp för gymnasieelever. I intervjuerna framkommer även flera exempel på insatser som införts för att motverka utbildningstapp.

– Man har till exempel infört mer närundervisning för elever i behov av stöd, utökad undervisning genom lovskola, läxhjälp och handledning. Andra anger att de förstärkt elevhälsoarbetet och andelen vuxna på skolan som kan hjälpa till att fånga upp olika behov, berättar Anna Castberg.

Inom förskolan och grundsärskolan finns indikationer på att frånvaron ibland lett till att omsorg har prioriterats över undervisning. Inom Komvux finns en ökad risk för att SFI-elever gått miste om nödvändiga kunskaper och färdigheter på grund av ökad frånvaro och studieavbrott.

Elevernas fysiska och mentala hälsa har påverkats

Pandemin har inneburit psykiska och sociala konsekvenser för många elever. Oron, distansundervisning med social isolering och begränsade möjligheter till aktiviteter utanför skolan har i flera fall påverkat både den fysiska och den mentala hälsan hos eleverna.

- Elevernas hälsa och välbefinnande är och kommer att vara en viktig fråga för skolorna att fortsätta arbeta med framöver, säger Anna Castberg.

Vissa elever påverkas mer än andra

Likvärdigheten är sedan tidigare en utmaning för svensk skola, vilket riskerar att förstärkas under pandemin. Elever i behov av stödinsatser på grund av funktionsnedsättning eller andra skäl har påverkats mest trots att de har varit en prioriterad grupp att få närundervisning. Specialpedagogiskt stöd har i vissa fall inte kunnat ges eller har fungerat sämre under pandemin. Det framgår av Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport som ingår i Skolverkets delredovisning.

Utmaningar inför betygssättning

Covid-19-pandemin innebär också utmaningar för lärare när det kommer till att genomföra prov, bedöma elevers kunskapsutveckling och sätta betyg. Men om det kommer att påverka betygssättningen vårterminen 2021 är för tidigt att säga.

– Vi har förståelse för att det är en svår situation för lärare att få in ett brett och varierat betygsunderlag. I den situationen kan lärarna behöva komplettera allt för tunna underlag och utifrån en professionell bedömning sätta det betyg som de bedömer är mest rättvisande. Våra bedömningsstöd och stöd inför betygssättning har varit och är efterfrågade, och vi kommer att följa utvecklingen noga och fortsätta erbjuda stöd, säger Anna Castberg.

Fortsatt stöd till kommunerna och ansvariga för fristående skolor

Stödbehoven varierar hos kommunerna och ansvariga för fristående skolor. Inför hösten ser Skolverket framför allt att skolan behöver stöd inom tre områden:

  • Stöd till återgång till huvudsaklig närundervisning som även innehåller förebyggande åtgärder mot smittspridning.
  • Stöd för arbetet med att kompensera för ett eventuellt utbildningstapp.
  • Stöd för kartläggning och åtgärder för att stödja elevernas hälsa, välbefinnande och studieval.

Ett år med pandemi i förskola, skola och komvux

Fler ser risk för utbildningstapp

Om undersökningen

Skolverket har i uppdrag av regeringen att undersöka pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet. Uppdraget ska slutredovisas i december 2022 med ett antal delredovisningar dessförinnan. Delredovisningen ger indikativa svar på vilka konsekvenser pandemin har haft. Delredovisningen bygger i huvudsak på fyra intervjustudier om förskolan, grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Studierna utgör även en grund för de bredare enkätundersökningar som Skolverket avser genomföra under hösten 2021. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har till denna delredovisning bidragit med en egen studie med fokus på elever i behov av stödinsatser.

Kontakt

För kommentarer av Anna Castberg, kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00.

Publicerades den .