Pågående regeringsuppdrag

Här hittar du regeringsuppdrag i särskild ordning

Vi får också regeringsuppdrag i regleringsbrevet. Regleringsbrevet och mer information om Skolverkets styrning.

2019

Skolverket har inte fått några nya uppdrag i särskild ordning under 2019.

2018

Uppdrag att tillsammans med SPSM svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik, U2018/03106/SPDF (pdf, 131 kB)

Uppdrag till Skolverket m.fl. att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, U2018/02964/SPDF (pdf, 114 kB)

Kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser, U2018/02959/SPDF (pdf, 125 kB)

Uppdrag om insatser för att stärka läslovet, U2018/02093/SPDF (pdf, 59 kB)

Praktikplatser för nyanlända- fortsättning Fi2018/01701/ESAPDF (pdf, 285 kB)

Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II, U2018/00504/SPDF (pdf, 83 kB)

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända, U2018/404/SPDF (pdf, 971 kB)

Ändring av uppdrag att lämna underlag om och redovisa ungas levnadsvillkor, U2018/00210/UFPDF (pdf, 77 kB)

2017

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m, U2017/03739/GVPDF (pdf, 78 kB)

Uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2017/01236/GVPDF (pdf, 83 kB)

Tilläggsuppdrag om samverkan för bästa skola, U2017/00301/SPDF (pdf, 121 kB)

2016

Uppdrag om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, U2016/04865/SPDF (pdf, 88 kB)

Återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier, U2016/02335/SPDF (pdf, 59 kB)

Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompens, Ku2016/00995/DISKPDF (pdf, 57 kB)

2015

Uppdrag om kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet, U2015/05665/SPDF (pdf, 82 kB)

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram, U2015/03844/SPDF (pdf, 109 kB)

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen, M2015/2633/MmPDF (pdf, 138 kB)

Uppdrag om samverkan för bästa skola, U2015/3357/SPDF (pdf, 96 kB)

Uppdrag om fortbildning i specialpedagogik, U2015/05783/SPDF (pdf, 81 kB)

2013

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet, U2013/7215/SPDF (pdf, 94 kB)

2012

Uppdrag att genomföra Tekniksprånget, U2012/5580/GVPDF (pdf, 76 kB)

Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet 2, U2012/1181/SPDF (pdf, 84 kB)


Senast uppdaterad 31 oktober 2019