Pågående regeringsuppdrag

Här hittar du regeringsuppdrag i särskild ordning

Vi får också regeringsuppdrag i regleringsbrevet.
Regleringsbrevet och mer information om Skolverkets styrning.

2020

Uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, A2020/02708/JÄMPDF (pdf, 85 kB)

Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån, Fi2020/05201PDF (pdf, 267 kB)

Förlängd tid för uppdraget att lämna underlag om ungas levnadsvillkor, Ku2020/02689PDF (pdf, 938 kB)

Uppdrag om en bred översyn av svenskämnena, U2020/05524PDF (pdf, 155 kB)

Uppdrag att inkomma med underlag inför kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention, S2020/06171/FSPDF (pdf, 4 MB)

Uppdrag om Skolverkets och Skolinspektionens möjligheter att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter, U2020/03833/GVPDF (pdf, 121 kB)

Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet, U2020/00734/SPDF (pdf, 135 kB)

Ändring av uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2020/00363/SPDF (pdf, 58 kB)

Uppdrag att tillsammans med SPSM svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik, U2019/04371/SPDF (pdf, 61 kB)

2019

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m., U2019/03788/SPDF (pdf, 536 kB)

Uppdrag om samverkan för bästa skola, U2019/03786/SPDF (pdf, 129 kB)

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska, U2019/03787/SPDF (pdf, 155 kB)

2018

Uppdrag till Skolverket m.fl. att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, U2018/02964/SPDF (pdf, 114 kB)

Kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser, U2018/02959/SPDF (pdf, 125 kB)

Praktikplatser för nyanlända- fortsättning Fi2018/01701/ESAPDF (pdf, 285 kB)

Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II, U2018/00504/SPDF (pdf, 83 kB)

Ändring av uppdrag att lämna underlag om och redovisa ungas levnadsvillkor, U2018/00210/UFPDF (pdf, 77 kB)

2017

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m. U2017/03739/GVPDF (pdf, 78 kB)

Uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2017/01236/GVPDF (pdf, 83 kB)

2016

Uppdrag om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, U2016/04865/SPDF (pdf, 88 kB)

Återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier, U2016/02335/SPDF (pdf, 59 kB)


Senast uppdaterad 12 januari 2021