Pågående regeringsuppdrag

Här hittar du regeringsuppdrag i särskild ordning

Vi får också regeringsuppdrag i regleringsbrevet.
Regleringsbrevet och mer information om Skolverkets styrning.

2022

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga
förvaltningen, Fi2022/02571 Pdf, 273 kB.
(Pdf, 273 kB)

Uppdrag om regionala planeringsunderlag, U2022/02828 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Uppdrag om ett gemensamt skolvalssystem, U2022/02561 Pdf, 64 kB. (Pdf, 64 kB)

Uppdrag om ett nationellt professionsprogram, U2022/02319 Pdf, 175 kB. (Pdf, 175 kB) 

Uppdrag om förstärkt arbete mot segregation, Ju2022/01508 Pdf, 140 kB. (Pdf, 140 kB)

Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens, Ku2022/00786 Pdf, 153 kB. (Pdf, 153 kB)

2021

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter, Fi2021/03909 Pdf, 126 kB. (Pdf, 126 kB)

Ändring av samverkansuppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, N2021/02870 Pdf, 183 kB. (Pdf, 183 kB)

Samverkansuppdrag om strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021-2031, S2021/06595 Pdf, 199 kB. (Pdf, 199 kB)

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan avseende fler platser i regionalt yrkesvux, U2021/03909 Pdf, 148 kB. (Pdf, 148 kB)

Uppdrag till skolmyndigheterna om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, U2021/03837 Pdf, 315 kB. (Pdf, 315 kB)

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m.,U2021/03346 Pdf, 131 kB. (Pdf, 131 kB)

Samverkansuppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, N2021/01915 Pdf, 201 kB. (Pdf, 201 kB)

Förstärkta insatser för att säkerställa ett högt deltagande i enlighet med gällande riktlinjer i PISA 2022, U2021/02549 Pdf, 688 kB. (Pdf, 688 kB)

Uppdrag att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken, U2021/00256 Pdf, 265 kB. (Pdf, 265 kB)

2020

Uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, A2020/02708/JÄM Pdf, 109 kB. (Pdf, 109 kB)

Uppdrag till flera myndigheter att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång, I2020/03233 Pdf, 177 kB. (Pdf, 177 kB) 

Förlängd tid för uppdraget att lämna underlag om ungas levnadsvillkor, Ku2020/02689 Pdf, 956 kB. (Pdf, 956 kB)

Uppdrag att tillsammans med SPSM svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik, U2020/06064 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Uppdrag om en bred översyn av svenskämnena, U2020/05524 Pdf, 156 kB. (Pdf, 156 kB)

Uppdrag att inkomma med underlag inför kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention, S2020/06171/FS Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Ändring av uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2020/00363/S Pdf, 59 kB. (Pdf, 59 kB)

2019

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m., U2019/03788/S Pdf, 414 kB. (Pdf, 414 kB)

Uppdrag om samverkan för bästa skola, U2019/03786/S Pdf, 130 kB. (Pdf, 130 kB)

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska, U2019/03787/S Pdf, 159 kB. (Pdf, 159 kB)

2018

Kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser, U2018/02959/S Pdf, 130 kB. (Pdf, 130 kB)

Praktikplatser för nyanlända- fortsättning Fi2018/01701/ESA Pdf, 285 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 285 kB)

Ändring av uppdrag att lämna underlag om och redovisa ungas levnadsvillkor, U2018/00210/UF Pdf, 78 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 78 kB)

2017

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m. U2017/03739/GV Pdf, 79 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 79 kB)

Uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2017/01236/GV Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 85 kB)

Senast uppdaterad 12 september 2022