Pågående regeringsuppdrag

Här hittar du regeringsuppdrag i särskild ordning

Vi får också regeringsuppdrag i regleringsbrevet.
Regleringsbrevet och mer information om Skolverkets styrning.

2021

Samverkansuppdrag om strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021-2031, S2021/06595PDF (pdf, 199 kB)

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan avseende fler platser i regionalt yrkesvux, U2021/03909PDF (pdf, 148 kB)

Uppdrag till skolmyndigheterna om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, U2021/03837PDF (pdf, 315 kB)

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m.,U2021/03346PDF (pdf, 131 kB)

Samverkansuppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, N2021/01915PDF (pdf, 201 kB)

Förlängd tid för uppdraget att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån, Fi2021/01934PDF (pdf, 219 kB)

Förstärkta insatser för att säkerställa ett högt deltagande i enlighet med gällande riktlinjer i PISA 2022, U2021/02549PDF (pdf, 688 kB)

Uppdrag att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken, U2021/00256PDF (pdf, 265 kB)

2020

Uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, A2020/02708/JÄMPDF (pdf, 109 kB)

Uppdrag till flera myndigheter att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång, I2020/03233PDF (pdf, 177 kB) 

Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån, Fi2020/05201PDF (pdf, 267 kB)

Förlängd tid för uppdraget att lämna underlag om ungas levnadsvillkor, Ku2020/02689PDF (pdf, 956 kB)

Uppdrag att tillsammans med SPSM svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik, U2020/06064PDF (pdf, 2 MB)

Uppdrag om en bred översyn av svenskämnena, U2020/05524PDF (pdf, 156 kB)

Uppdrag att inkomma med underlag inför kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention, S2020/06171/FSPDF (pdf, 3 MB)

Ändring av uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2020/00363/SPDF (pdf, 59 kB)

2019

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m., U2019/03788/SPDF (pdf, 414 kB)

Uppdrag om samverkan för bästa skola, U2019/03786/SPDF (pdf, 130 kB)

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska, U2019/03787/SPDF (pdf, 159 kB)

2018

Kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser, U2018/02959/SPDF (pdf, 130 kB)

Praktikplatser för nyanlända- fortsättning Fi2018/01701/ESAPDF (pdf, 285 kB)

Ändring av uppdrag att lämna underlag om och redovisa ungas levnadsvillkor, U2018/00210/UFPDF (pdf, 78 kB)

2017

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m. U2017/03739/GVPDF (pdf, 79 kB)

Uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2017/01236/GVPDF (pdf, 85 kB)

2016

Uppdrag om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, U2016/04865/SPDF (pdf, 88 kB)

Återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier, U2016/02335/SPDF (pdf, 59 kB)


Senast uppdaterad 28 oktober 2021

Innehåll på denna sida