Pågående regeringsuppdrag

Här hittar du regeringsuppdrag i särskild ordning

Vi får också regeringsuppdrag i regleringsbrevet. Regleringsbrevet och mer information om Skolverkets styrning.

2020

Uppdrag att inkomma med underlag inför kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidpreventionPDF (pdf, 4 MB)

Uppdrag om Skolverkets och Skolinspektionens möjligheter att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter, U2020/03833/GVPDF (pdf, 121 kB)

Uppdrag att genomföra stödjande insatser med anledning av covid-19, U2020/02765/SPDF (pdf, 122 kB)

Uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet, U2020/00734/SPDF (pdf, 135 kB)

Ändring av uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2020/00363/SPDF (pdf, 58 kB)

Uppdrag att tillsammans med SPSM svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik, U2019/04371/SPDF (pdf, 61 kB)

2019

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m., U2019/03788/SPDF (pdf, 536 kB)

Uppdrag om samverkan för bästa skola, U2019/03786/SPDF (pdf, 129 kB)

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska, U2019/03787/SPDF (pdf, 155 kB)

2018

Uppdrag till Skolverket m.fl. att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter, U2018/02964/SPDF (pdf, 114 kB)

Kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser, U2018/02959/SPDF (pdf, 125 kB)

Uppdrag om insatser för att stärka läslovet, U2018/02093/SPDF (pdf, 59 kB)

Praktikplatser för nyanlända- fortsättning Fi2018/01701/ESAPDF (pdf, 285 kB)

Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II, U2018/00504/SPDF (pdf, 83 kB)

Ändring av uppdrag att lämna underlag om och redovisa ungas levnadsvillkor, U2018/00210/UFPDF (pdf, 77 kB)

2017

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m. U2017/03739/GVPDF (pdf, 78 kB)

Uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2017/01236/GVPDF (pdf, 83 kB)

2016

Uppdrag om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, U2016/04865/SPDF (pdf, 88 kB)

Återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier, U2016/02335/SPDF (pdf, 59 kB)

2015

Uppdrag om kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet, U2015/05665/SPDF (pdf, 82 kB)

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram, U2015/03844/SPDF (pdf, 109 kB)

2012

Uppdrag att genomföra Tekniksprånget, U2012/5580/GVPDF (pdf, 76 kB)

Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet 2, U2012/1181/SPDF (pdf, 84 kB)


Senast uppdaterad 03 september 2020