Övrigt material 2022

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Barn från Ukraina i svensk grund- och gymnasieskola

Disciplinära och andra särskilda åtgärder enligt 5 kap. skollagen – juridisk vägledning

Dokumentera yrkeskunskaper från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling

Investera i studie- och yrkesvägledning

Kartläggning av kombinationsutbildningar

Kartläggning av kombinationsutbildningar med fokus på yrkesutbildning

Komvux som särskild utbildning

Lärcentras möjligheter att bidra till kompetensförsörjning och livslångt lärande

Om strategier i engelska och moderna språk

Personalens befogenhet att ingripa fysiskt i skolan – juridisk vägledning

Planera, genomför och följ upp arbetsplatsförlagt lärande

Påverkan av covid-19-pandemin under december 2021 till mars 2022

Skolpersonalens befogenhet att ingripa fysiskt – juridisk vägledning

Skolsituationen i de kommuner som tagit emot flest barn och unga från Ukraina

Skolverkets årsredovisning 2021

Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever

Studie- och yrkesvägledning i kombinationsutbildning

Studie- och yrkesvägledning – inom gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen – fem lärande exempel från grundskolan

Så använder du kursplanerna – grundskolenivå

Så använder du ämnesplanerna – gymnasieskola

Så använder du ämnesplanerna – kommunal vuxenutbildning

Så funkar apl – gymnasiesärskolan och lärlingsutbildning

Så funkar apl – komvux som särskild utbildning och lärlingsutbildning

Ta emot en yrkeselev – det kan vara din framtida medarbetare

Undervisning inom kombinationsutbildningar

Yrkesintroduktion av varierande längd

Ändringar i läroplanens inledande delar − grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Ändringar i läroplanens inledande delar − grundsärskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − gymnasieskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − gymnasiesärskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − sameskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − specialskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − vuxenutbildningen