Rapporter 2005

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Avgifter i förskola och fritidshem 2004

Barn, elever, personal och utbildningsresultat - Jämförelsetal för huvudmän del 1 2005

Barn, elever och personal - Riksnivå

Barns omsorg 2002 - Omsorgsformer för barn 1-12 år

Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2005

Children, pupils and staff - National level 2005

De nationella minoriteternas utbildningssituation

Educational inspection 2004. A summary of report 266

Education Results - National level 2005

Elever som behöver stöd men får för lite

Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling - slutrapport

Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling - slutrapport, Engelsk version/English version.

Handikapp i skolan - Det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från folkskolan till nutid

Kostnader - kommunal nivå. Jämförelsetal om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,skola och vuxenutbildning. Del 2, 2005

Kostnader - riksnivå. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet,skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Del 3, 2005

Kön och skolframgång: tolkningar och perspektiv

Naturvetenskap och Teknik är KUL - Kultur, Utveckling och Lärande

Om skolors olikheter och deras betydelse för elevernas resultat

Plats utan oskäligt dröjsmål

Reading Literacy and Students with a Foreign Background

Skolverkets lägesbedömning 2005

Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m. 2005

Uppgifter i matematik i PISA 2003

Utbildningsinspektionen 2004 - sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten

Utbildningsresultat 2005 - Riksnivå