Regeringsuppdrag 2004

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Behov av och tillgång på pedagogisk personal. Skolverkets bedömning 2004

Delredovisning av uppdrag om allmänna råd för kvalitet i förskolan. Val av kvalitetsområden

Elever med utländsk bakgrund

En bedömning av kostnaderna för barnomsorg, skola och vuxenutbildning budgetåret 2003

Förslag till hur orienteringskurser kan användas vid validering inom kommunal vuxenutbildning

Förslag till indikatorområden och kvalitetsindikatorer vid kvalitetsredovisning - uppdrag om resultatinformation

Inspektion av fristående skolor med konfessionell inriktning eller motsvarande

Interkommunal användning av statsbidraget till personalförstärkningar

Investera nu! Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Konsekvenser av flexibel skolstart

Kvalitetsindikatorer m.m. för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen - uppdrag om resultatinformation

Nationella kvalitetsindikatorer - uppdrag avseende resultatinformation

Nationella ämnesprov i grundskolans år 5 - uppdrag om resultatinformation

Omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning - våren 2004

Rh-anpassad gymnasieutbildning för elever som i liten eller obefintlig utsträckning följer kurser på gymnasienivå

Riksrekrytering för vissa gymnasieutbildningar - Gymnasieskola 2007

Skarpare rutiner vid tillståndsprövning och inspektion av fristående skolor

Skolverkets insatser för att bidra till att nå det övergripande folkhälsomålet

Trafikundervisningen i grundskolan

Uppdrag att följa upp de asylsökande barnens skolgång

Uppföljning av den nationella ungdomspolitiken för år 2001-2003

Utbildningsstatistik rörande de kompletterande utbildningarna under 2003

Utvärdering av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Det första bidragsåret 2003

Utvärdering av teckenspråkutbildning för vissa föräldrar (TUFF) 2004

Översyn av systemet för redovisning av kostnader för olika program vid kommunala gymnasieskolor