Regeringsuppdrag 2012

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Avbrott i vuxenutbildningen

Delredovisning av matematiklyftet 2012

Försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning läsåret 2011/12

Genomförande av funktionshinderspolitiken

Insatser inom yrkesvux hösten 2011

Insatser utifrån minoritetspolitikens mål

Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning - delredovisning

Lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2012

Läroplan för vuxenutbildningen – Lvux12

Mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi) - it-baserade prov

Orsaker till låg måluppfyllelse i Matematik A och B i kommunal vuxenutbildning

Rektorslyftet - fortbildning för rektorer

Rådet för dansarutbildnings verksamhet 2011/12

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2012

Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan 2011

Skolverkets årsredovisning 2011

Strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar 2012

Tid för matematik. Erfarenheter från Matematiksatsningen 2009-2011

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2011

Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan - delredovisning

Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan - hösten 2012

Uppdrag om gymnasieskolreformens lokala förankring

Uppdrag om gymnasieskolreformens lokala förankring 2012

Uppdrag om införandet av det europeiska stödsystemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET)

Uppdrag om kvalitetssäkring av nationella prov

Uppdrag om lärarlegitimation - hösten 2012

Uppdrag om lärarlegitimation - våren 2012

Uppdrag om nyanlända elevers kunskaper

Uppföljning av Skolverkets stödmaterial Politisk information i skolan

Uppföljning av ungas levnadsvillkor 2011

Utbildning för hållbar utveckling