Elever med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller bero på något som hänt i livet, en olycka eller en sjukdom. Detta gör det emellanåt svårare för barn och elever att delta i en undervisning som inte tar tillräcklig hänsyn till elevers olikheter. Det är därför extra viktigt att rätt sorts hjälp ges tidigt och under hela utbildningen i förskolan och skolan.

Individuellt anpassad pedagogik och skolmiljö

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför gäller det att skolan noggrant väljer pedagogiska strategier och utformar den fysiska miljön så att eleven kan nå målen.  Alla elever är olika och skolan behöver ta fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara de olika momenten i undervisningen.

Rektorn har ansvar för att ge särskilt stöd

Läraren ska anpassa undervisningen för en elev med funktionsnedsättning. Elever som behöver särskilt stöd i skolan ska få det. Rektor har det yttersta ansvaret för att undervisningen organiseras så att eleven med funktionsnedsättning kan nå kunskapskraven. Den som driver skolan, huvudmannen, har ansvar för att eleven får tillgång till de verktyg och hjälpmedel som eleven behöver för sin skolgång.

Rätt till kunskap och särskilt stöd

Vad gäller för extra anpassningar och särskilt stöd?

Prata med din skola först (Skolinspektionen)

Undantag vid betygsättning

Ibland får den som sätter betyget  bortse från enstaka delar av kunskapskrav på grund av en funktionsnedsättning när betyg sätts. Det ska då handla om en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska nå ett visst kunskapskrav. Det är läraren som avgör om denna bestämmelse ska användas. Det får inte innebära undantag från undervisning eller att skolan avstår från att ge särskilt stöd. 

Undantagsbestämmelsen

Anpassning av nationella prov

För elever med funktionsnedsättning, som innebär ett direkt hinder att genomföra proven, kan det behövas anpassning vid genomförande av de nationella proven. 

Anpassning av nationella prov

Specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning:

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SPSM)

Aktivitets­ersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättningen från Försökningskassan är till för att elever mellan 19 och 29 år, som på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom, behöver längre tid på sig att bli klar med ed grundskolan eller gymnasiet.

Ekonomiskt stöd från Försäkringskassan

På den här sidan kan du som arbetar inom skolan få information om vilket stöd som Försäkringskassan kan ge elever som behöver lite längre tid att bli klara med skolan. Du kan också läsa om vilken roll du har när en elev får aktivitetsersättning och hur du kan stödja eleven när skoltiden snart är slut.

Information om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, Försäkningskassan

Ordinarie skolform

Eleven

 • begär ett studieintyg från skolan
 • begär ett medicinskt underlag (intyg eller läkarutlåtande) från sin läkare
 • ansöker om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan
 • skickar det medicinska underlaget och studieintyget till Försäkringskassan
 • får också gärna skicka in sina betyg och sin individuella studieplan.

Skolans personal

 • skriver ett studieintyg
 • hjälper eleven med att få ut sina betyg och sin studieplan.

Särskild skolform

Eleven

 • ber skolan om ett studieintyg
 • ansöker om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan
 • skickar studieintyget till Försäkringskassan.

Skolans personal

 • skriver ett studieintyg.

Särskilda skolor vid funktionsnedsättning

Ibland behöver elever med funktionsnedsättningar gå i andra skolor som är anpassade efter deras behov. Det finns exempelvis specialskolor på vissa orter i landet för elever med grav hörselnedsättning eller dövhet och för elever  med grav språkstörning. Det finns även specialskolor för elever med svåra synnedsättningar. I de flesta kommuner finns särskolor för elever med utvecklingsstörning. Elever med autism, men utan utvecklingsstörning, kan inte längre gå i särskolan.

Målgruppen för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna

Läs mer om skolformerna

Specialskola

Grundsärskola

Gymnasiesärskola

Särskild utbildning för vuxna

Om begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionsnedsättning definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Exempel:
En elev kan ha en funktionsnedsättning i form av sämre hörsel och använder hörhjälpmedel i klassrummet. I ett klassrum utan hörhjälpmedel blir det ett funktionshinder. Lektionen därefter när hörhjälpmedlet är inkopplat finns inget funktionshinder. Eleven har dock fortfarande en funktionsnedsättning men klassrummet begränsar inte längre eleven.
 

Senast granskad: 2018-04-12
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation