Förenklad betygsskala i tre skolformsdelar i komvux

Inom komvux på grundläggande nivå, komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi) används en förenklad betygsskala. Här hittar du övergripande information om den förenklade betygsskalan.

En förenklad betygsskala

I skolformsdelarna komvux på grundläggande nivå, komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi) används inte den sexgradiga betygsskalan (A-F) som i andra skolformsdelar och skolformer där betyg sätts. Istället används en förenklad betygsskala med betygen Godkänt och Icke godkänt. Inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt.

Den förenklade betygsskalan infördes i de berörda skolformsdelarna den 1 januari 2022 som en del av förändringarna i proposition 2019/20:105, Komvux för stärkt kompetensförsörjning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

I samband med att den förenklade betygsskalan infördes gjordes även vissa mindre justeringar av till exempel syfte och centralt innehåll i kursplanerna. Nivån för godkänt i betygskriterierna är inte ändrad och det ska med andra ord inte vara lättare eller svårare för en elev att få ett godkänt betyg med den förenklade betygsskalan.

Vill du läsa mer om vad som ändrades i respektive kursplan, och jämföra nuvarande kursplan med den tidigare, se information nedan om varje skolformsdel.

Mer om kursplanerna för respektive skolformsdel

I publikationen Så använder du kursplanen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kan du läsa om hur kursplanen är uppbyggd och hur kursplanens olika delar förhåller sig till varandra.

Den handlar också om hur kursplanen ska användas när du planerar och genomför undervisningen och när du gör bedömningar och sätter betyg.

Till kursplanen i komvux i sfi finns också ett kommentarmaterial som stöd i både undervisning och bedömning. Kommentarmaterialet är upplagt utifrån de olika delarna i kursplanen.

Det beskriver bland annat hur du som lärare kan göra dina elever medvetna om hur användningen av olika strategier kan påverka språkutvecklingen. Det beskriver också hur progressionen är uttryckt i betygskriterierna i de olika sfi-kurserna A, B, C och D.

Kommentarmaterial till kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

I kommentarmaterialet Så använder du kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning kan du läsa om hur kursplanen är uppbyggd och hur kursplanens olika delar förhåller sig till varandra.

Den handlar också om hur kursplanen ska användas när du planerar och genomför undervisningen och när du gör bedömningar och sätter betyg.

Till vissa kursplaner finns även ämnesspecifika kommentarmaterial. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna.

Kommentarmaterial till kursplanerna för komvux på grundläggande nivå

I kommentarmaterialet Så använder du kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning kan du läsa om hur kursplanen är uppbyggd och hur kursplanens olika delar förhåller sig till varandra.

Den handlar också om hur kursplanen ska användas när du planerar och genomför undervisningen och när du gör bedömningar och sätter betyg.

Till vissa kursplaner finns även ämnesspecifika kommentarmaterial. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna.

Kommentarmaterial till kursplanerna för komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Stöd för bedömning och betygssättning

Här hittar du generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning och betygssättning för respektive skolformsdel

Bedömning Länk till annan webbplats.

Betyg och prövning – kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 september 2023

Innehåll på denna sida