Nya kurs- och läroplaner (Lgr22)

Sedan hösten 2022 gäller nya läroplaner och kursplaner (Lgr22) i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Det har också kommit nya bestämmelser för betygssättning.

Det här är nytt sedan hösten 2022

 • Nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar.
 • Ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå.
 • Nya bestämmelser för betygssättning.

Ändrade läroplaner och kursplaner

Hösten 2022 kom det ändrade läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Ändringarna tillämpas utan övergångsregler. Det betyder att de gäller för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan samt för de elever på introduktionsprogrammen som läser grundskolans ämnen. Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också förskoleklassen och fritidshemmet.

Det här är ändrat i kursplanerna

Vi har gjort ändringar i alla tre delar av kursplanerna: i syftet, i det centrala innehållet och i betygskriterierna. I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Betygskriterierna har vi gjort mindre detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att betygskriterierna ska styra undervisningen. Syftet med att ändra kursplanerna är att de ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. 

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

 • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
 • Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare.
 • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.
 • Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
 • Det som tidigare kallades kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 har bytt namn till betygskriterier. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan har kunskapskrav bytt namn till kriterier för bedömning av kunskaper.
 • Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
 • Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med varje skolform är tydligare.
 • Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden.

Nationella minoriteter i kursplanerna

I kursplanerna är innehållet om nationella minoriteter stärkt. Undervisningen koncentreras och förstärks eftersom kvaliteten bedöms bli högre om innehållet finns samlat.
Mer om nationella minoriteter i kursplanerna

Läs kursplaner och kommentarmaterial

Här hittar du alla kursplaner med tillhörande kommentarmaterial. Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna.

Kursplaner för grundskolan

Kursplaner för grundsärskolan

Kursplaner för specialskolan

Kursplaner för sameskolan

Det här är nytt i läroplanernas inledande delar

De inledande delarna i läroplanerna innehåller både helt nya formuleringar och en del omformuleringar. De påverkar både undervisningen och hela skolans värdegrundsarbete.

 • Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer.
 • Nya formuleringar om jämställdhet finns sedan 2018 på grundskolenivå men är nya på gymnasial nivå och i vuxenutbildningen. De handlar bland annat om skolans ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.
 • I andra delar av skolans värdegrundsarbete handlar formuleringarna bland annat om skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.
 • I läroplanerna på grundskolenivå och gymnasial nivå har det kommit nya formuleringar som stärker trygghet och studiero.

Bestämmelser för betygsättning

I de kursplaner som började gälla hösten 2022 är kunskapskraven ändrade. De har bytt namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper och är mindre omfattande och detaljerade än tidigare.

Det infördes samtidigt nya bestämmelser för betygssättning. De innebär att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. På så sätt får lärare som sätter betyg större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

Skolverket har samtidigt tagit fram nya allmänna råd om betyg och prövning.

Så fungerar läroplaner och kursplaner

Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. De är avgörande för likvärdigheten i skolan. De här texterna tydliggör hur kursplanen och kriterierna är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Senast uppdaterad 06 december 2023

Innehåll på denna sida