Individuell studieplan i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

På den här sidan hittar du som arbetar i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och introduktionsprogram information och material om hur du kan arbeta med den individuella studieplanen.

Varje elev ska ha en individuell studieplan

Rektorn ansvarar för att skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje elev och reviderar den vid behov. Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens mål och planerad omfattning av studierna.

Här kan du läsa mer om vad som gäller individuell studieplan i gymnasieskolan:

Känslig information bör inte finnas i planen

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal vad gäller elevens utbildning. För att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen bör inte känslig information finnas med i planen.

Innan skolan lämnar ut en studieplan kan uppgifterna i den behöva

  • sekretessprövas när det gäller kommunal verksamhet
  • prövas så att de inte täcks av tystnadsplikt när det gäller fristående verksamhet.

Läs mer om individuell studieplan i anpassade gymnasieskolan

Följande material berör skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. Materialet består av en kommenterande text och ett antal exempel på individuella studieplaner.

Individuell studieplan i anpassade gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Läs mer om individuell studieplan på introduktionsprogram

Utbildningen på introduktionsprogrammen ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar mot utbildningens mål.

Den individuella studieplanen har tillsammans med huvudmannens plan för utbildning en viktig funktion för planering och uppföljning av utbildning på introduktionsprogram eftersom dessa program, till skillnad från nationella program, saknar nationellt fastställda programstrukturer och examensmål.

Den individuella studieplanen behöver därför fungera som en mer preciserad beskrivning av den enskilde elevens utbildning vad gäller mål, längd och innehåll. Med hjälp av den individuella studieplanen kan lärare och rektorer planera och följa upp elevens utbildning och undervisning för att kunna ge det stöd och den stimulans som eleven behöver för att lyckas i sitt lärande och i sin personliga utveckling.

Den individuella studieplanen kan också ligga till grund för de dokument som ska tas fram efter introduktionsprogrammen (gymnasieförordningen kapitel 8 §§ 20–22).

Läs mer om att utfärda gymnasieintyg i Skolverkets publikation Dokumentera yrkeskunskaper från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion Länk till annan webbplats.

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Skolor ska samverka med varandra och för att stödja elevernas utveckling och lärande. Det handlar bland annat om att utbyta erfarenheter och information inför övergångar från grundskola till introduktionsprogram, mellan introduktionsprogram och nationellt gymnasieprogram och mellan introduktionsprogram och vuxenutbildning.

Skolan är skyldig att överlämna sådana uppgifter som behövs för att underlätta övergången för elever inom grund- och gymnasieskolan. Vilka uppgifter som är relevanta att överlämna är i hög grad beroende av elevens studiesituation och av när i tid övergången sker.

Det kan vara en fördel att tidigt ha kontakt med överlämnande skola vid övergångar. Till exempel kan det vara bra att redan på vårterminen innan eleven lämnar grundskolan planera för en kommande individuell studieplan på introduktionsprogrammen. I arbetet har elevens mentor och studie- och yrkesvägledare en viktig funktion.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen ska organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke.

Studie- och yrkesvägledning är central för alla elever inom introduktionsprogrammen då det för en del elever kan vara en utmaning att orientera sig om olika utbildningar och yrkesinriktningar.

För nyanlända elever blir det särskilt viktigt att orientera sig och få vägledning i det svenska utbildningssystemet och om olika valalternativ. Den individuella studieplanen tas därför med fördel fram i samarbete med studie- och yrkesvägledare.

I skollagen (2010:800) regleras elevers rätt till studie- och yrkesvägledning. Elever ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. (2 kap. 29 § skollagen).

Gå till Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats.

Rätt att fullfölja utbildning enligt den individuella studieplanen

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt huvudmannens plan för utbildningen som gällde när eleven började utbildningen.

Eleven har också rätt att fullfölja utbildningen enligt den individuella studieplanen, eftersom den individuella studieplanen på ett mer precist sätt beskriver elevens mål med utbildningen.

Om eleven har medgett att den individuella studieplanen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen.

Om eleven flyttar och byter huvudman ska rätten att fullfölja utbildningen utgå ifrån både den nya huvudmannens utbildningsplan och den nya individuella studieplanen (17 kap 15 § skollagen).

Skollagen innehåller inte någon åldersgräns gällande rätten att fullfölja påbörjad utbildning, utan längden ska anpassas utifrån varje enskild elevs behov.

Senast uppdaterad 24 maj 2023

Innehåll på denna sida