Återkoppling på elevarbeten sällan framåtsyftande

Merparten av lärarna ger återkoppling på elevarbeten i NO, men denna återkoppling innehåller sällan kommentarer som talar om vad eleven ska göra för att förbättra kunskaperna. Detta är huvudresultatet i en ny studie.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Studien Analyzing Teachers' Feedback Practices in Response to Students' Work in Science Classrooms vilar på amerikanska lärares kommentarer av elevsvar i NO. Forskarna har analyserat hur de skriftliga omdömena ser ut i olika arbetsböcker. De ser att det finns två huvudkategorier av återkoppling i detta material; A) kort återkoppling med symboler, B) längre skriftliga kommentarer.

Symboler utan ledtrådar

Symbolerna bestod vanligtvis av bokstäver, siffror eller ”figurer”. Dessa kommentarer innehöll en slags värdering av nivån på eleven prestation.  De gav inga ledtrådar för vad eleven skulle göra för att förbättra sina kunskaper.

De längre skriftliga kommentarerna delade forskarna upp i tre kategorier:

  • Utvärderande (Evaluative) kommenterar.  Här gavs information om hur väl eleven hade löst en aktuell uppgift.
    Beskrivande (Descriptive) kommentarer. I den formen av återkoppling ingick en beskrivning av vad som var bra eller dåligt med uppgiften.
  • Framåtsyftande (Prescriptiv) kommentarer.  Vad eleven skulle göra för att förbättra kunskaperna lyftes fram här. De framåtsyftande kommentarer kunde i sin tur ha olika karaktär. En variant betonade utveckling av begreppsförståelse, den naturvetenskapliga metoden lyftes fram i vissa kommenterar och  slutligen fanns en form  av kommentarer där elevens eget lärande betonades.

Skriftlig återkoppling ger inte hela sanningen

Det absolut vanligaste sätt att återkoppla var med variant A. Lärarna gav här ett kort omdöme i form av en symbol. Drygt 60 procent av återkopplingen hade denna karaktär. Mer utförliga varianter var mindre frekvent förekommande. De två första varianterna av B användes av cirka 10 procent av lärarna medan bara 4 procent av lärarna använde sig av en framåtsyftande återkoppling.

Samtidigt, påpekar forskarna, får vi inte hela sanningen i den skriftliga återkopplingen. Det finns t ex belägg för att lärarna i viss grad ger muntliga kommentarer.  I det skriftliga materialet fanns det också återkoppling som var rent felaktig. Lärarna har helt enkelt gett OK för ett felaktigt svar, eller så har de kommenterat ett rätt svar på ett felaktigt sätt.

Text: Johan Samuelsson

Källa:

Sammanfattning av forskningsartikeln Analyzing Teachers' Feedback Practices in Response to Students' Work in Science Classrooms Länk till annan webbplats.

Publicerad 16 september 2013.  Senast uppdaterad 15 oktober 2020.