Betydelsen av att förstå språkets ljudsystem

Få vetenskapliga debatter har varit hårdare och mer prestigefyllda än den som handlade om huruvida den begynnande läsaren ska lära sig avkoda det skrivna språket bokstav för bokstav eller om det räcker att lära sig känna igen skrivna ord som helheter.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Idag är det få som förnekar betydelsen, inte minst för svaga läsare, av att lära sig sambandet mellan de skrivna bokstäverna och ljudet i det talade språket. Intressant nog kan vi vara hur goda talare som helst utan att behöva reflektera över de delar som bygger upp talflödet.

Men vårt alfabet bygger just på en sådan uppdelning av talflödet i mindre enheter. Även om man identifierar de olika språkljuden är det ändå inte alltid enkelt att veta hur de ska betecknas med bokstäver. Förmågan att analysera och reflektera över språkljud, den (meta)fonologiska förmågan, och dess betydelse för läs- och skrivlärandet har varit central inom den framförallt psykologiskt orienterade läs- och skrivforskningen.

Skapar flera svårigheter

Artikeln Phonology and the problems of learning to read and write av Liberman och Shankweiler från 1985 har spelat en viktigt roll i identifieringen av betydelsen av fonologiska färdigheter för läsinlärningen. I artikeln diskuteras författarnas egen forskning men också resultat från andra forskare.

Artikelförfattarna argumenterar för betydelsen av fonologisk förmåga för att lära sig läsa och skriva och, följaktligen, också för att brister i denna förmåga kan ge läs- och skrivsvårigheter. De menar att den fonologiska svagheten kan ta sig olika uttryck utöver svårigheter med att läsa ord såsom i benämningssvårigheter och i svårigheter att förstå längre meningar. Man menar att de fonologiska svårigheterna har en ärftlig komponent men betonar också betydelsen av erfarenheten av läsning och skrivning. Artikeln har inneburit att betydelsen av fonologisk medvetenhet för den tidiga läsinlärningen kommit att uppmärksammas i undervisningen samtidigt som artikeln inspirerat till en omfattande forskning.

Källa:

Liberman, I.Y. & Shankweiler, D. (1987) Phonology and the problem of learning to read and write. Remedial and Special Education, 6(6), 8-17.

Publicerad 16 augusti 2011.  Senast uppdaterad 16 september 2020.