”Bra” summativa prov främjar lärandet

Själva förberedelsen inför prov (om det sker på rätt sätt) motiverar och stimulerar elevernas lärande. Därför främjar ”bra” summativa prov lärandet, hävdar forskaren Randy Elliot Bennet.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

I artikeln ”Formative assessment: a critical review” presenteras forskningsresultat som kanske inte alltid lyfts fram i forskning om betyg och bedömning. Bennet visar att ”bra” summativa prov främjar lärandet. En viktig del i detta är själva förberedelsen inför provet. Bennet hävdar att själva förberedelsen inför prov (om det sker på rätt sätt) motiverar och stimulerar elevernas lärande.

Proven kan också i sig ge information som gör att eleven förmår identifiera vilka kunskaper och färdigheter som hon behöver utveckla. En framgångsfaktor när det gäller lärares arbete med bedömning är också en nära koppling mellan ämnesspecifika aspekter på kunskap och bedömning. Lärarens ämnesdidaktiska kompetens är viktig när frågor och bedömningsunderlag ska formuleras. Vidare är den ämnesdidaktiska kompetensen viktig då framåtsyftande mål ska beskrivas.

Alltför vid definition av formativ bedömning

I artikeln riktas också relativt omfattande kritik mot hur effekterna av formativ bedömning presenterats i olika sammanhang. Författaren konstaterar att flera av de standardreferenser som brukar anges när det gäller effekter av formativ bedömning inte riktigt håller måttet, hon visar också att effekterna av formativ bedömning ofta överdrivs av andra forskare.

En grundproblematik här är den alltför vida definitionen av formativ bedömning. Exempelvis kan studier av diagnostiska test och analyser av lärandeprocesser behandlas som om det rörde samma fenomen. Sammantaget innebär denna otydlighet att man inte alltid talar om samma sak när formativ bedömning behandlas.

Praxis måste förbättras

Författaren är i grunden positiv till formativ bedömning men ser att forskningspresentationerna måste nyanseras och att praxis måste förbättras. När det gäller praxis är en central aspekt dels förmågan att samla in material om elevernas kunskaper, dels förmågan att dra slutsatser om vad eleven kunskapsmässigt kan utifrån detta material.

Läraren måste också utifrån dessa slutsatser formulera vad eleven ska göra för att utveckla sitt lärande. Om någon del, slutsats och instruktion, blir fel hämmas elevens kunskapsutveckling.

Källa:

Artikeln Formative assessment: a critical review Länk till annan webbplats.

Publicerad 02 januari 2012.  Senast uppdaterad 15 oktober 2020.