Datorplattor resurs för kommunikation i förskolan

Att öka kunskapen om hur barn använder datorplattor som Ipad på svenska förskolor och vilka tecken på lärande som barnen visar, är syftet med Petra Petersens avhandlingsprojekt. Intresset för digitala medier och lärande väcktes när Petra arbetade som förskollärare.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

– Jag använde olika digitala medier som resurser för lärande och inflytande tillsammans med barnen och upptäckte vilket starkt intresse barnen hade för att använda dessa medier. De visade en stor lust att lära och utforska, med hjälp av digitala resurser. Jag märkte också att de digitala medierna kunde vara ett verktyg för barnen att utöva sitt inflytande och att det kan ske en maktförskjutning, där läraren inte längre är experten, utan barnen och pedagogen utforskar tillsammans.

Behov av ökad forskning

I takt med att förskolor satsar på att köpa in och använda datorplattor ökar behovet av forskning, menar Petra Petersen.

– Det finns många åsikter om Ipadar och huruvida de bör användas i den svenska förskolan eller ej, men det finns än så länge ingen forskning publicerad om detta. En debatt har förts under senare tid där politiker, pedagoger, föräldrar och lärare har kommit till tals. Men än så länge vet man bara lite om hur plattorna faktiskt används på förskolorna.

Ser det som händer inuti datorplattan

Petras forskning handlar om just detta; hur barn använder datorplattor i förskolan.

– Jag följer tre olika barngrupper på tre förskolor som alla är med i ett kommunalt projekt. Jag videofilmar när barnen använder plattan, samtidigt som jag spelar in det som händer ”inne i” den, genom att spegla innehållet trådlöst till min dator. Dessa två filmer lägger jag sedan sida vid sida, så att jag får syn på både det som händer runtom Ipaden – samspel, rörelser, samtal, blickar, ljud, etc. och det som barnen ser – skärmen på plattan med dess mångfald av former, färger, ljud och musik.

Resurs för kommunikation

Avhandlingsarbetet är pågående och Petra har inga färdiga forskningsresultat, men det hon har sett hittills är barnens stora intresse för Ipadar och hur datorplattorna används som resurs för kommunikation:

– Det skulle kunna vara så att Ipaden ger små barn möjligheter att uttrycka sig med fler teckensystem än bara verbalt språk, och därmed kunna kommunicera lättare med omvärlden. Bland de lite större barnen blir plattan en katalysator för förhandling och gemensamt lärande; många samtal förs kring Ipaden om vems tur det är, vilka appar man kan välja och hur man ska göra. Genom handrörelser, blickar, ljud och kroppsrörelser visar barnen varandra hur man kan göra på plattan. Barnen hjälper varandra.

– Själva utformningen av plattan och apparna som används, är multimodal och barnen möter färger, former, ljud, ljus, musik, rörelse mm, vilket kan tänkas vara en bidragande orsak till att den är så populär. En annan sak jag sett är att barnen använder Ipaden tillsammans i grupp. Jag har inga exempel där barn sitter ensamma med en Ipad.

Delaktiga i sin egen dokumentation

Petra har observerat att barnen använder datorplattan på många olika sätt; de spelar spel, spelar musik, spelar olika instrument, målar och ritar, tar kort, spelar in filmer, gör egna filmer, ser på sina bilder och filmer, bearbetar sina bilder och filmer m.m.

– Jag har också sett exempel på att pedagoger använder Ipaden som ett redskap för dokumentation. Eftersom bilderna och filmerna tas med Ipaden och finns kvar i galleriet och därmed finns lättillgängliga för barnen, blir barnen delaktiga i sin egen dokumentation; de är med att skapa den och de använder sedan sin dokumentation i verksamheten.

Vad kan då resultatet betyda praktiskt för förskolan?

– Först och främst kommer resultatet, oavsett hur det kommer att se ut, ge en forskningsgrund att stå på för alla som använder datorplattor i förskolan. De debatter som förs kommer att kunna diskuteras utifrån forskningsresultat och inte bara antaganden och föreställningar. Det är mycket viktigt, tycker jag.

– Jag vill understryka att mina forskningsresultat inte är klara, så jag kan bara spekulera i vad resultatet kan betyda praktiskt för förskolan, men jag tror att det kan hjälpa pedagoger, politiker, föräldrar och andra att få syn på lärandet som sker när barnen får möjlighet att använda datorplattor.

– Jag tror att man kommer få upp ögonen för hur viktigt det är hur de används och i vilka sammanhang; det finns så många fler möjligheter än att bara ”spela spel”. Men också att det sker oerhört mycket lärande och kommunikation även då.

Text: Marie Leijon

Källa:

Lic-avhandlingen Appar och agency Länk till annan webbplats.

Publicerad 07 februari 2013.  Senast uppdaterad 28 september 2020.