Elever nöjda med lärarcentrerad kemiundervisning

Kemiundervisningen är ofta lärarcentrerad. Det är eleverna nöjda med enligt en enkätstudie. Mer laborativt arbete och en närmre koppling till vardagslivet är möjliga förbättringar.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Det är ett känt problem att allt färre gymnasieelever väljer att fortsätta med kemi på universitetsnivå. För att bättre förstå vad elever på gymnasiet tycker om kemiämnet genomförde Karolina Broman vid Umeå universitet och hennes medförfattare en enkätstudie bland 372 elever och 18 lärare på det naturvetenskapliga programmet. Deltagarna fick bland annat svara på vad de tycker är lätt eller svårt, och intressant eller ointressant. Resultaten redovisas i artikeln Chemistry in crisis?: Perspectives on teaching and learning chemistry in Swedish upper secondary schools.

Atomens struktur lätt att lära och lätt att undervisa om

Internationell forskning pekar på att atomstruktur är ett svårt begrepp för elever att bemästra, men att det samtidigt är kritiskt för elevernas fortsatta lärande inom kemi. Den här studien visar dock att eleverna tyckte att atomstruktur är lätt att lära och lärare ansåg det lätt att undervisa. Enligt lärarna är begreppet enkelt att undervisa och lära eftersom det finns tydliga regler. En annan möjlig förklaring enligt författarna är att modellen med elektronskal som används för att beskriva atomens struktur är enklare att förstå än orbitalmodellen, som inte brukar tas upp i den svenska gymnasieskolan.

De områden som flest elever tyckte var svårast var energi/entalpi, analytisk kemi, och biokemi. Samtidigt tyckte många att biokemi var ett intressant område. Att biokemi är en utmanande del av kemiämnet visade sig också i att många lärare tyckte att biokemi är svårt att undervisa. Deras förklaring var att det är ett så stort och abstrakt område, som till skillnad från atomstruktur har få generella regler.

Lärarcentrerad undervisning vanligast

Kemiundervisningen är mycket lärarcentrerad men enligt undersökningen är eleverna nöjda med det. De anser att de lär sig kemi bra eller mycket bra genom en sådan undervisning. Eleverna anser även att de lär sig kemi bra eller mycket bra genom samtal med både varandra och med läraren men den typen av undervisningsmetoder används mer sällan.

Ett viktigt fält som författarna pekar ut för fortsatta studier är kopplingen mellan kemiämnet och vardagslivet, och hur denna koppling kan öka intresset för fortsatta studier i kemi.

Text: Gunnar Höst

Källa:

Artikeln Chemistry in crisis? Länk till annan webbplats.

Publicerad 21 juni 2012.  Senast uppdaterad 05 oktober 2020.