Externa prov kan påverka undervisningen

I USA har man sedan länge haft ett välutvecklat system med externa prov, ofta på delstatsnivå. Precis som här är en grundtanke från politikerhåll är att proven ska bidra till ökad måluppfyllelse. Samtidigt hävdar kritiker att detta leder till en skola där enskilda ämnen, faktabaserad kunskapssyn och en lärarcentrerad undervisning blir resultatet av proven.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

I Sverige finns ännu få empiriska studier om hur nationella prov påverkar undervisningen, men vad säger då de amerikanska studierna?

I artiklarna High-Stakes Testing and Curricular Control: A Qualitative Metasynthesis och Social studies, social justice: w(h)ither the social studies in high-stakes testing? gör Wayne Au sammanställningar av forskning om hur externa prov påverkar undervisningen.

Innehållet i undervisningen ändras

Wayne Au ser några generella drag: Det är främst innehållet i undervisningen och inte själva metodiken som påverkas av externa prov. Vidare framkommer tydligt att de ämnen som inte har externa prov ges mindre utrymme på schemat. Läraren  väljer helt enkelt att koncentrera undervisning på det som blir testat då de känner en extern press på att prestera väl på proven. I många av de delstater där Social studies (historia, geografi, samhällskunskap och religion) inte testas blir det också mindre undervisning i dessa ämnen.

Kunskapssynen påverkas också i de delstater som har externa prov.  I dessa stater stärks en kunskapssyn där memorering av isolerade fakta blir viktigare än helheter och komplexitet. När pedagogiken påverkas är tendensen att undervisningen blir mer lärarcentrerad än elevfokuserad, enligt Au.

Ämnesintegrationen kan öka

Ett problem Au lyfter fram är å ena sidan kravet att ha en undervisning baserad på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet och å andra sidan den pedagogik proven driver fram. Studier visar, enligt Au, att lärares erfarenheter av vad som är framgångsrik undervisning står i motsatsställning till den pedagogik proven leder till.

Samtidigt visar Au på det finns en betydande variation i hur proven påverkar undervisningen. T ex finns studier som visar på att ämnesintegration kan öka i och med trycket från externa prov. I en av studierna framkommer t ex att språkträning ofta inkluderas i SO-undervisningen.  Au refererar också till forskning som visar att proven bara är en av många faktorer som påverkar undervisningen. Läromedel, lokal skolkontext och tidigare lärarpraktik kan vara väl så viktiga som styrfaktorer.  Ett exempel som också lyfts fram av Au är hur Social Studies-testen i delstaten New York inspirerar lärare till en mer analytiskt och problematiserande undervisning som bygger på källmaterial.

Text: Johan Samuelsson

Källa:

Forskningsartikeln High-Stakes Testing and Curricular Control: A Qualitative Metasynthesis Länk till annan webbplats.

Publicerad 08 april 2014.  Senast uppdaterad 17 april 2024.