Flera mindre prov gynnar elevernas lärande

Vilken effekt olika former av bedömning har på elevers lärande och kunskaper har länge varit en omdebatterad fråga. De amerikanska psykologerna Dough Rohrer och Harold Pashlar lyfter fram intresseväckande forskning om studieteknik, prov och kunskaper.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Enligt den forskning författarna presenterar kan man se ett samband mellan kunskaper och användandet av prov som en form av studieteknik. Forskarna jämför en "traditionell" studieteknik där eleverna läser och repeterar det de läst, med en studieteknik där eleverna läser och har kortare prov på vad de just läst. Generellt sett visar denna forskning att ett frekvent användande av mindre prov och kortare test gynnar elevernas kunskaper.

Bättre med flera mindre prov

En rad experimentella studier presenteras där uppläggen var snarlika, om än med vissa variationer. Ett specifikt ämnesområde skulle läras in. Vissa elever fick läsa texter och sedan läsa om texterna ett antal gånger. Andra elever fick läsa en text och sedan ha ett eller flera korta prov på texten. Efter en längre tidsperiod fick eleverna sedan göra ett prov.

De elever som hade haft flera mindre prov på uppgiften presterade bäst på uppföljningsprovet. Författarna sammanfattar också forskning som visar att den vanligaste studietekniken inför prov är läsning och omläsning av samma text, vilket enligt författarna är en felaktig inlärningsstrategi.

Multiple-choiceprov inte att föredra

En invändning är att en studieteknik som innehåller samma moment (prov och mindre test) som själva kunskapskontrollen, prov, självfallet borde fungera bäst. Författarna visar dock att det inte riktigt är så enkelt. Flera experimentella studier hade inslag av olika slags prov och tester.

Exempelvis användes som studieteknik prov som antingen var av flervalskaraktär (multiple-choiceprov) eller prov där eleven var tvungen att avge längre svar. De elever som haft mindre prov som krävde längre svar presterade bäst, även om kontrollprovet var av multiple-choicekaraktär. Om prov och test ska användas som ett sätt att utveckla lärande är alltså prov som kräver längre svar att föredra framför multiple-choiceprov.

Text: Johan Samuelsson

Källa:

Recent Research on Human Learning Challenges Conventional Instructional Strategies I EDUCATIONAL RESEARCHER 2010 39: 406

Publicerad 03 januari 2012.  Senast uppdaterad 05 oktober 2020.