Flickor och pojkar stressas av olika saker

Det hälsofrämjande arbetet i skolan behöver utveckla strategier som tar hänsyn till flickors och pojkars olikheter vad gäller livsstil och hälsa. Detta framkommer i en avhandling skriven av Marie Wilhsson.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Ungdomar strävar efter att lyckas i livet. Flickor och pojkar verkar ha olika strategier för att nå framgång. Flickor är mer fokuserade på skolarbetet i sin strävan, medan pojkar försöker bli lyckosamma på fritiden i högre utsträckning.

Marie Wilhsson disputerade den 16 juni 2017 med avhandlingen Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena. Syftet med avhandlingen är att ”öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan”. Resultaten bygger på både enkätundersökningar och olika typer av intervjuundersökningar med elever och intressenter i skolan (skolledare, skolpersonal och föräldrar).

Optimism och sammanhang skyddar

Ett viktigt resultat i Marie Wilhssons avhandling är att ungdomar verkar separera skola och fritid, och uppfattar dessa som två helt skilda världar – en värld som de inte kan kontrollera (skolan) och en värld som de uppfattar som sin egen (fritid). En viktig uppgift i det hälsofrämjande arbetet är att försöka stödja elever tidigt så att de kan hitta en balans mellan de båda delarna.

Att befinna sig i ett sammanhang som är svårt att påverka kan bidra till att unga upplever stress, vilket i sin tur kan leda till olika typer av stressrelaterade symtom. När ungdomar däremot upplever att de har möjlighet att hantera sin situation på ett bra sätt påverkar det hälsan positivt enligt avhandlingens resultat. Det mildrar stressen, och förbättrar därigenom också hälsan. I de situationer när unga upplever en obalans mellan olika delar av livet (t.ex. skola – fritid) visar avhandlingens resultat att optimism kan ha en skyddande effekt mot ohälsa genom ökad livskvalitet. Det har också i tidigare forskning visat sig att hälsofrämjande insatser som främjar optimism är lyckosamma för att förbättra elevers hälsa.

I avhandlingen framkommer att det finns ett behov av att stärka ungdomars motståndskraft, så att de lättare kan hantera stress. Det kan exempelvis handla om att stärka tilltron till den egna förmågan men det handlar också om att skapa strukturer som underlättar för ungdomar att utveckla en känsla av sammanhang.

Olika förväntningar på flickor och pojkar

Enligt skollagen ska skolan motverka traditionella könsmönster och könsspecifika krav och förväntningar. Enligt Wilhsson kan avhandlingens resultat, att det verkar vara särskilt viktigt för flickor att lyckas i skolan, tolkas som en strategi att komma bort ifrån traditionella könsroller. Flickor har på detta sätt ett mer långsiktigt perspektiv på utbildning, de strävar efter höga betyg för att kunna komma in på en framtida utbildning, för att därigenom bli självständiga. Samtidigt menar Wilhsson att skolframgång kan ses som en vanlig förväntan på ”duktiga” flickor, som tar ansvar för sina studier. Enligt Wilhsson kan därför skolframgång sammankopplas med feminitet, alltså något som pojkar förväntas ta avstånd ifrån.

Pojkar fokuserar i högre utsträckning på nuet och idrottsliga eller andra fritidsaktiviteter som kan kopplas samman med maskulinitet. Pojkarna menar istället att de behöver fysisk aktivitet för att orka med sina studier, det blir för dem så att säga en källa till energi. För pojkar består stressen därför istället av att inte hinna med fritidsaktiviteterna enligt Wilhsson.

Författaren menar att flickor särskilt behöver stödjas i att prioritera fysisk aktivitet, medan pojkar i högre utsträckning behöver stödjas och uppmuntras att ta sig an skolarbetet. Det här kan få konsekvenser för hur det hälsofrämjande arbetet i skolan ska utformas.

Text: Daniel Bergh

Källa:

Ungdomars Strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena. Länk till annan webbplats.

Publicerad 18 april 2018.  Senast uppdaterad 05 oktober 2020.