Formativ bedömning tas inte till vara i undervisningen

Den information som lärare får genom formativ bedömning används bara i begränsad omfattning för didaktiska beslut om den framtida undervisningen. Det riskerar att leda till att undervisningen varken möter elevers lärandebehov eller ämnesplanens krav. Det visar en studie om skrivundervisning i gymnasiet.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Det har under senare år publicerats en hel del forskning om formativ bedömning där fokus har legat på hur eleven kommer vidare i sin läroprocess. En aspekt av den formativa bedömningen som kan sägas ha kommit i skymundan är hur den information som läraren samlar in om elevens lärande används för att forma lärarens undervisning. I artikeln Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svenskämnets bedömningssamtal redovisas en studie som indikerar att endast en liten del av bedömningsinformationen påverkar undervisningsplaneringen.

Samtal om kvalitet och förväntningar

I tidigare studier om skrivbedömning har aspekter som tillförlitlighet och respons uppmärksammats medan skrivbedömning som didaktisk process har rönt mer begränsat intresse. Det beskrivs därför som ett angeläget studieområde. Studien är genomförd i tre svensklärargrupper från olika gymnasieskolor. Lärargrupperna fick i uppdrag att samtala om ett antal elevtexter i kursen Svenska1. De ombads att samtala dels om kvaliteten på varje elevtext och dels om vad eleverna behöver undervisas i för att utveckla sitt skrivande.

I analysen av materialet sökte forskarna identifiera vilka kvalitetsaspekter som lärarna valde att uppmärksamma i texterna. Dessa kvalitetsaspekter låg till grund för formulering av förväntningsnormer. Med detta menas en beskrivning av lärarnas uppfattningar om vad som är kvalitet så som de framkom i samtalen och de betraktas som en förväntan om vilken skrivförmåga eleverna bör ha. Dessa förväntningsnormer jämfördes sedan med de didaktiska beslut om framtida undervisning som lärarna föreslog i gruppsamtalen.

Förväntningar och planering stämmer dåligt

Resultatet visade att förväntningsnormerna kunde grupperas i följande sex kategorier ordnade med de som förekom mest i samtalen först:

  • kommunikativ kvalitet
  • stilistisk utformning
  • textuppbyggnad
  • ämnesinnehåll
  • källanvändning
  • språklig korrekthet.

När det kom till de didaktiska besluten dominerades förslagen om undervisningsinnehåll av de två kategorierna Textuppbyggnad och Källanvändning. Dessa två var inte de mest framträdande kategorierna i fråga om förväntningsnormer. Ett återkommande mönster i de tre grupperna var att de didaktiska besluten inriktades på betydligt färre och delvis andra och mindre uppmärksammade aspekter än vad förväntningarna uttryckte. Det var alltså en låg överensstämmelse mellan lärarnas förslag till planering av undervisningens innehåll och deras förväntningar på elevernas kunskaper. Forskarna lyfter framför allt fram att det saknades didaktiska beslut om att eleverna behöver undervisning i att föra logiska resonemang och att variera sitt språk.

Bedömning bör forma undervisningen

I diskussionen menar forskarna att de förväntningsnormer som lärarna uttrycker stämmer väl överens med ämnesplanens mål för skrivande. I ämnesplanen anges och vad undervisningen skall leda till medan läraren ansvarar för undervisningsinnehåll och genomförande. I ett didaktiskt perspektiv är det centralt att lärare formar undervisningspraktiken efter elevernas behov.

I denna studie visas att lärarnas endast i begränsad omfattning använde sig av bedömningsinformationen för de didaktiska besluten om framtida undervisning. Forskarna menar att detta riskerar att leda till en skrivundervisning som varken möter elevers lärandebehov eller ämnesplanens krav. De betonar vikten av att lärares bedömningsinformation ligger till grund för planering av undervisningen så att den ger en undervisning och lärandemiljö där eleverna får möjlighet att utvecklas.

Text: Agneta Grönlund

Källa:

Blomqvist, P., Lindberg, V. & Skar, Gustaf B. (2016). Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal. Acta Didactica Norge, vol. 10, nr 1.

Artikeln Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Länk till annan webbplats.

Publicerad 22 december 2016.  Senast uppdaterad 05 oktober 2020.