Geocapabilities en plattform för ämnesutveckling i skolgeografin

Varför ska man undervisa om geografi? Vilka kunskaper ska eleverna utveckla? Vilka erfarenheter av geografiska sammanhang och frågeställningar har eleverna? Vad ska man undervisa om? Hur ska undervisningen utformas?

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Dessa centrala didaktiska frågor är utgångpunkten för Geocapabilities, ett internationellt forsknings- och utvecklingsprojekt som fokuserar på skolämnet geografi som kunskapsfält och på geografilärares professionella utveckling.

Projektet fokuserar i första hand på geografiundervisning för årskurs 7-9 och gymnasiet. Förutom ett antal vetenskapliga artiklar och projektrapporter har projektet skapat en webbplattform som vänder sig till lärarstudenter i geografi och geografilärare som vill fortbilda sig. Denna plattform hittar ni på www.geocapabilities.org.

Capabilities – ett perspektiv för mänsklig utveckling

Projektet Geocapabilities bygger på Amartya Sen och Martha Nussbaums teoretiska perspektiv knutna till forskningsfältet välfärdsekonomi och Sens förmågemodell (the capability approach). Här ses mänsklig utveckling som en process för att möjliggöra autonomi och frihet. När perspektivet appliceras på utbildning betonas mänsklig potential i termer av olika friheter, uttryckt som förmågor, som fokuserar på vad människor är i stånd att vara och att kunna göra.

Projektet Geocapabilities vill lyfta fram och utveckla den roll som geografiska kunskaper och geografiskt tänkande kan spela för unga personers bildning. Geografiska kunskaper och förmågor kan hjälpa oss att förstå omvärlden bortom vår vardagliga erfarenhet av den.

Geografiskt tänkande i svensk skola

I ett svenskt perspektiv kan förmågemodellen tydliggöra hur syftet med att utveckla kunskap kan knytas till olika grundläggande värden med utbildning. Geografi förknippas ofta i första hand med ett faktabaserat beskrivande kursinnehåll. Men ämnets stora idéer och dess potential för bildning handlar inte bara om sådan grundläggande världskunskap. Geografins ”stora idéer” kan särskilt knytas till frågor om relationerna mellan natur och samhälle, olika rumsliga perspektiv som de rumsliga relationerna mellan lokalt och globalt, samt perspektiv på centrala framtidsfrågor som hållbar utveckling.

Med ett sådant synsätt blir det i svensk geografiundervisning viktigt att relatera värdegrundsresonemang i den svenska läroplanens kapitel 1 (Lgr11) med geografins kursplaner för att tydliggöra syftet med undervisningen. Begreppet förmåga är också framträdande i Lgr 11, och i linje med ”förmågemodellen” är det här viktigt att se kunnande och kunnighet som centrala dimensioner, där elevers förmåga att ”göra” geografi kommer i fokus.

Projektet bygger vidare på en modell över geografiläraren som läroplansutvecklare, som utvecklats inom brittisk geografididaktik (Lambert 2016). En enkel svensk tolkning av begreppet skulle kunna vara att se ”läroplansutveckling” som den i klassrummet (bokstavligt) genomförda läroplanen. Men begreppet fokuserar också på de många didaktiska val som en lärare gör när hen tolkar och formar undervisnings- och lärandepraktiker från läroplanen.

Ämnesdidaktiska val kan ge kraftfull kunskap

Geocapabilities utgår från att ämnesspecialiserade kunskaper med vetenskaplig grund är en central resurs för undervisning och lärande. Vilka geografiska kunskaper som kan ses som kraftfulla för undervisning och lärande beror i hög grad på innehållets bildningspotential i relation till syfte och sammanhang, och behöver relateras till lärarens ämnesdidaktiska val. Mera principiellt kan kraftfull geografisk kunskap formas i kombinationen av "djup" beskrivande kunskap om världen, relationell förståelse och tillämpat tänkande när man ”gör” geografi. (Se vidare Lambert 2016 och diskussion på webbplattformen).

Webbplattformen för Geocapabilities innehåller fyra moduler för fortbildning som kan användas av verksamma lärare, lärarstudenter och som inslag i lärarutbildning. Modulerna innehåller både idéer och aktiviteter kopplade till geografiämnet. Alla modulerna är självständiga och anpassningsbara. I modulerna finns material för nedladdning, filmer samt länkar till externa källor. Det finns även en ordlista på plattformen som kan vara till hjälp för att förstå och definiera nyckelbegrepp.

Text: Gabriel Bladh

Källor:

Webbplattformen Geocapabilities. Länk till annan webbplats.

Lambert, D. (2016) Geography. In Wyse, D., Hayward, L. and Pandya, J. (Eds) (2016) The Sage Handbook of Curriculum, Pedagogy and Assessment, London: Sage Publications, 391-407.

Publicerad 05 juni 2017.  Senast uppdaterad 05 oktober 2020.