Gester hjälper elever att minnas ord

När man lär sig ett nytt språk måste man lära sig många nya ord. Men hur gör man det på bästa sätt? Generationer av elever har studerat ordlistor med blandad framgång. Det tar tid, är mödosamt och ändå glöms orden som man nyligen kunde rabbla utantill snabbt bort. Ett snabbare och mer varaktigt sätt att lära sig orden är i samband med gester, visar studier.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Att lära sig nya ord är en nyckelfaktor i andraspråksinlärningen. Ändå är det svårt att hitta effektiva sätt att lära sig. Andraspråkstalare som har blivit flytande på sitt nya språk kan troligen aktivera andraspråkets föreställningar bakom orden och själva orden direkt. Att komma på orden via översättningar från modersmålet fördröjer och försvårar kommunikationen. Men nybörjare verkar gå denna väg även om studier har visat att också de kan koppla andraspråksorden direkt till föreställningar bakom. Skulle man kunna förstärka denna direkta koppling redan i början av inlärningen?

Att minnas via olika koder ökar chansen att komma ihåg

Det verkar som så, att ju mer vi bearbetar ordets betydelse desto djupare sätter det sig. Forskning har visat att man lär sig nya ord bättre i samband med bilder än enbart genom översättningar från modersmålet. Inlärningen främjas också genom att man skapar sig en inre bild av orden, det vill säga genom att föreställa sig det som ordet beskriver.

Enligt det som på engelska kallas ”the Dual Coding Theory” bildas två separata men ihoplänkade minnespår när ett ord memoreras tillsammans med en bild. Att ha tillgång till två alternativa vägar ökar uppenbarligen chansen att minnas ordet. Om så är fallet skulle också gester kunna stödja inlärningsprocessen och det kanske till och med är ännu mer effektivt eftersom de också är associerade till områden i hjärnan som bearbetar sensomotorisk information.

Att tala är ett kroppsligt fenomen

När vi talar är vi i rörelse. Vi använder inte enbart munnen och talorganen, utan också resten av kroppen. Det talade språket består av tal, gester, ansiktsuttryck, hand- och kroppsrörelser. Det är en ström av audio-visuell information som utgör vår kommunikation.

Att gester är en självklar del av talet blir tydligt eftersom vi gestikulerar även i situationer när mottagaren inte ser oss, till exempel under ett telefonsamtal. Vi viftar med händerna, använder det imaginära rummet framför oss för att placera osynliga föremål, lyfter fram det viktiga, och gör det abstrakta mer begripligt. Språk är multimodalt. Gester och språk bildar ett system.

Att se gester hjälper mest

Kan då gester som ju är en naturlig del av språket, främja ordinlärningen? Under den senaste tiden har flera studier undersökt denna frågeställning (se källor). En forskargrupp i Australien kring Naomi Sweller visade till exempel att ordinlärningen även på lång sikt är mer framgångsrik när inläraren lär sig orden i samband med gester.

Försöksdeltagare lärde sig japanska verb bättre när de såg läraren utföra en gest i samband med ordförklaringen än när läraren enbart berättade vad ordet betydde. Denna effekt visade sig direkt efter testet men också en vecka senare. Det spelade dock ingen roll om deltagarna själva fick producera gester eller inte.

Gesterna som användes var de som inom forskningen kallas för ikoniska gester. Det är gester som illustrerar konkreta föremål eller aktiviteter, till exempel när man för ett osynligt glas med händerna till munnen för att illustrera verbet ”dricka”.

Liknande resultat visade också andra studier. Sammanlagt visar studierna att gester hjälper den som lär sig ett nytt språk att minnas ord och detta även på lång sikt.

Så här lär du ut ord på bästa sätt:

  • Visa bilder av det som ordet betyder när du introducerar ett nytt ord. Bild och ord bildar olika minnespår och det ökar chansen att hitta ordet när eleven behöver använda det. Det finns många bildordböcker i handeln som kan vara till hjälp.
  • Även en inre bild säger mer än tusen ord. Be dina elever att föreställa sig det som ordet betyder och de lär sig ordet bättre än genom att enbart studera det översatt i en ordlista.
  • Ännu bättre än att visa bilder är om du illustrerar det nya ordet med en passande gest. Det är viktigt att ord och gest överensstämmer och att du inte gör en godtycklig rörelse. När du vill illustrera ”dricka” ska du alltså göra någonting som någorlunda liknar drickandet och inte bara vifta med handen.
  • Visa samma gest ofta tillsammans med ordet så att de förknippas med varandra.

Text: Susan Sayehli

Källor:

Sweller, N., Shinooka-Phelan, A. & Austin, E. (2020) The effects of observing and producing gestures on Japanese word learning. Acta Psychologica 207 .

García- Gámez, A.B. & Macizo, P. (2019) Learning nouns and verbs in a foreign language: The role of gestures. Applied Psycholinguistics 40 , 473–507.

Morett, L.M. (2018) In hand and in mind: Effects of gesture production and viewing on second language word learning. Applied Psycholinguistics 39 , 355–381.

Mer om gester i andraspråksinlärningen:

Gullberg, M. (2015) Att få grepp om betydelse. Vad gester avslöjar om språk och språkinlärning Länk till annan webbplats.. Publicerad i Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok 2015.

Majlesi, A.J., Jansson, G. & Rydell, M. (2020) Gester. Publicerat i: Multimodal interaktionsanalys (red). M.Broth & L. Keevallik, Lund: Studentlitteratur AB, 123-141.

Publicerad 30 september 2020.  Senast uppdaterad 29 januari 2021.