Kamratbedömning förbättrar skrivande i engelska

Det finns goda skäl att involvera eleverna i kamratbedömning och det finns fördelar med att läsa och kommentera kamraters texter. Det menar Jessica Berggren som har undersökt vad eleverna kan lära sig om skrivande i engelska genom att läsa och ge återkoppling på klasskamraters texter.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Hennes licentiatavhandling Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school baseras på observationer och insamling av elevtexter från två klasser i årskurs 8.

De arbetade i ett tre veckor långt arbetsområde med att lära sig att skriva svarsbrev på engelska. I arbetsområdet ingick att medverka till att ta fram bedömningskriterier och att i grupper läsa, bedöma och kommentera andra elevers svarsbrev.

Viktigt att involvera eleverna

– Jag tycker att det är viktigt att involvera eleverna i skolans bedömningspraktik, det ger dem möjlighet att ta ett större ansvar för sitt eget lärande.

– När jag själv använt mig av kamratbedömning i min undervisning så har eleverna ibland frågat varför de skall lägga tid på att hjälpa andra i deras lärande. Jag ville därför titta närmare på kamratbedömningen ur givarens perspektiv, vad lär sig egentligen eleverna av att bedöma andra elevers texter?

Gjorde ändringar i sina egna texter

– Många av de ändringar som eleverna gjorde i sina egna texter efter att ha läst och kommenterat sina klasskamraters texter kunde kopplas till just bedömningsaktiviteten. Detta gällde främst skrivandets makronivå, det vill säga organisation och innehåll. Till exempel ändrade eleverna styckeindelning eller lade till en avslutning i sina brev efter ha diskuterat och gett feedback på samma aspekter i sina kamraters brev.

– Det fanns också flera exempel på ändringar som var inspirerade direkt av innehållet i de bedömda breven; eleverna lånade idéer från sina kamrater för att utveckla sina svar och lägga till ny information. Eleverna blev medvetna om textens syfte i och med bedömningsaktiviteten vilket kan ha bidragit till den förbättring av deras skrivande som jag kunde se.

Insikter om elevernas syn på lärande

– Jag har fått nya insikter i vad som påverkar elevers lärande och inte minst hur eleverna själva ser på lärande. I min studie var det en del elever som sade att de inte hade lärt sig något, medan jag tyckte att jag kunde se förbättring på flera områden i deras reviderade text. Det har fått mig att fundera på hur lärandet kan synliggöras för eleverna utanför traditionella mätningar och provsituationer, vilket inte minst är viktigt om kamratbedömning är en del av undervisningen.

Hur kan dina resultat användas i skolan?

– Jag hoppas att det kan bidra till att fler lärare vill och vågar använda sig av kamratbedömning i formativt syfte. Det är viktigt att tänka på att eleverna behöver en hel del träning för att kunna utföra sin uppgift som kamratbedömare och om man vill att det ska vara en del av undervisningen behövs tid och stöttning.  Det är också viktigt att det råder ett klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga med varandra.

Störst effekt på makronivå

Jessica menar att det troligtvis spelade stor roll för elevernas lärande att de var med och arbetade fram kriterierna. Eleverna använde kriterierna som stöd både när de skrev sina egna texter och när de gemensamt diskuterade hur de skulle formulera feedbackkommentarer.

– När det gällde skrivandets mikronivå, till exempel ord och grammatik, så påverkades denna inte i så hög grad av att ge feedback. Elevernas återkoppling fokuserade främst på organisation och innehåll, och då kan lärarens återkoppling kanske inriktas mer på språkanvändningen i sig.

Eleverna behöver undervisning om återkoppling

Jessica lyfter också fram att en viktig aspekt i ett vidare perspektiv är att eleverna också behöver undervisning om hur man använder återkoppling.

Hon kommer att fortsätta sin forskning om kamratbedömning i engelska med en studie som spänner över fler arbetsområden med fokus på skriftliga färdigheter.

Text: Agneta Grönlund

Källa:

Licentiatsavhandlingen Learning from giving feedback: Insights from EFL writing classrooms in a Swedish lower secondary school Länk till annan webbplats.

Publicerad 11 december 2014.  Senast uppdaterad 29 november 2021.