Lyhördhet krävs för att utnyttja potentialen i sociala medier

Sociala medier som bloggar och Facebook kan bidra till ökad kommunikation i undervisningen. Men för att kunna utnyttja mediernas potential för undervisning gäller det att vara lyhörd och följa studenternas val för att forma interaktion. Det visar tre studier där forskare på olika sätt har undersökt sociala medier och lärande.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

2012 undersökte  Blattner och Lomicka en grupp universitetsstuderandes reaktioner på att använda Facebook i en språkkurs. Studenterna var positiva och upplevde att Facebook bidrog till deras lärande genom att erbjuda autentiska och meningsfulla möjligheter till kommunikation.

Det var dock när studenterna kommunicerade med varandra utanför undervisningens ram som de var mest kreativa och utnyttjade Facebooks potentialer. Man tittade på filmklipp, delade länkar och så vidare. När interaktionen handlade om utbildningen fokuserade studenterna på de egna studierna och gjorde få besök på andras sidor.

Blattner, G., Lomicka, L. (2012). Facebook-ing and the Social Generation: A New Era of Language Learning. Alsic , Vol. 15, nr1. 

Studien Facebook-ing and the Social Generation Länk till annan webbplats.

Blev inget gemensamt forum

I ett bloggprojekt deltog ett tjugotal studenter som studerade franska och tyska. Bloggandet var en del av undervisningen och studenternas bidrag ingick i kursens bedömningsunderlag.

I studien fanns en förväntan om att bloggarna skulle bli ett gemensamt forum för studenterna. Tvärtom fungerade bloggarna bäst när studenterna etablerade privata sfärer, där de kunde utforska och ge uttryck för sina egna idéer och känslor. De brydde sig inte särskilt om respons från andra studenter.

Författarna menar att den största undervisningsvinsten görs om bloggarna används på liknande sätt som utanför klassrummet, det vill säga som ett forum för studenterna att uttrycka åsikter och där ämnena är självvalda.

Lara C. Ducate & Lara L. Lomicka (2008) Adventures in the blogosphere: from blog readers to blog writers, Computer Assisted Language Learning, 21:1, 9-28

Studien Adventures in the blogosphere Länk till annan webbplats. 

Söker gemensam grund för kommunikation

I artikeln ”Learner interpretations of shared space in multilateral English blogging” presenteras en studie där 24 studenter i Japan och Taiwan arbetat med individuella bloggar på engelska som länkats till en klassblogg. 

Studien visar hur studenterna söker en gemensam grund för kommunikation på bloggen. De vänder sig till andra studenter med liknande intressen och personliga erfarenheter. Dessa gemensamma utgångspunkter är av betydelse för studenternas vilja till att ta initiativ till interaktion på bloggen.

Är de upplevda skillnaderna mellan studenterna för stora avstannar kommunikationen. Författarna påpekar vikten av att utmana studenterna att inte enbart fokusera på ett gemensamt innehåll samt att identifiera barriärer som hindrar studenternas vilja att delta i den gemensamma miljö för kommunikation som en blogg utgör.

Yang, Y. F. (2011). Learner interpretations of shared space in multilateral English blogging. Language Learning & Technology15(1), 122-146.

Studien Learner interpretations of shared space... Länk till annan webbplats.

Text: Marie Leijon

Publicerad 21 januari 2014.  Senast uppdaterad 07 oktober 2020.