Olikheter och brister i muntlig återkoppling

En studie i forskningsprojektet där kemiundervisningen i Sverige och Finland har jämfört lärarnas muntliga återkoppling i klassrummet. Forskarna utgår från att återkoppling kan vara ett sätt att utveckla elevernas lärande, men det är också ett sätt att markera visa på vad för slags kunskaper som värderas inom det specifika ämnet.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Studien visar att det finns vissa skillnader mellan finska och svenska lärare. I Sverige ställde lärarna fler frågor till eleverna. Frågorna i det svenska klassrummet var också något mera öppna. Öppenheten visade sig på två sätt, dels knöts kemin i högre grad till elevens omvärld, dels efterfrågade läraren att eleven mer skulle svara på frågor av karaktären ”hur vet du det”. Det indikerar att lärarna i Sverige i något högre grad än i Finland vill stimulera eleven till att reflektera kring hur kunskap skapas inom kemin.

I studien hade de finska lärarna mer fokus på ”rätt och fel”, det fanns också en tydligare inriktning på själva ämnet kemi. Löfgren och Lindberg skriver att: Stures [den svenska läraren] frågestrategier riktade elevernas uppmärksamhet bort från kemiämnet medan Fredrika [den finska läraren] istället ramade in frågorna i kemiämnet. Det indikerar alltså att själva ämnet som sådant är mer i fokus i Finland.

Brister i muntlig återkoppling

Författarna ser generellt sett att den muntliga återkoppling i klassrummen har brister. Återkoppling hade i högre grad kunnat användas mer systematiskt. Till exempel gavs eleven sällan verktyg för hur hon skulle göra för att utveckla sitt lärande. De ledtrådar som gavs hade heller inte koppling till metoder och strategier som är accepterade som naturvetenskaplig praxis. Enligt forskarna uppmanades eleven snarare att göra personliga reflektioner i återkopplingstillfällena.

Det ”kemikunnande” som uppmuntrades, via muntlig återkoppling klassrummet, hade karaktären av en disciplinär kemi. Eleven ska kunna reproducera fakta gällande naturvetenskapliga begrepp och principer. Ämnets mer problembaserade karaktär fick mindre utrymme här.

Text: Johan Samuelsson

Källa:

Bedömningshandlingar i två klassrum: Likartat kemiinnehåll men skilda meningar.Ragnhild Löfgren och Viveca Lindberg. Publicerad i boken Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor – en komparativ tvärvetenskaplig studie. (Red Inger Eriksson)

Publicerad 21 maj 2012.  Senast uppdaterad 08 oktober 2020.