Provens inverkan på framtida studier

En återkommande och ständigt aktuell diskussion är frågan om vilka effekter olika former av prov och test har för elevernas självbild och framtida skolprestationer.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

I USA är en vanlig testvariant på delstatsnivå examenstest som eleven måste klara av för att få ut examen. Examenstesten förväntas bli en slags morot för lågpresterande studenter att arbeta hårdare med sina studier.

Kritikerna hävdar att lågpresterande elever som misslyckas på testen får en negativ självbild och att det i förlängningen får negativa konsekvenser för fortsatta studier.

I artikeln "Effects of Failing a High School Exit Exam on Course Taking, Achievement", diskuteras olika aspekter av examensproven. Författarna presenterar en rad olika studier, som ingalunda visar på några enkla samband mellan resultat på prov och framtida studieframgångar.

Inga tydliga samband

Det finns tecken på att de studenter som presterar allra sämst i skolan missgynnas av examensprov. Artikelförfattarna väljer att analysera den grupp studenter som ligger på gränsen mellan att klara eller inte klara examenstestet. Enligt författarna finns inget tydligt samband mellan resultat på examensprovet och framtida studieframgångar. Författarna visar generellt sett att en elev på ”gymnasiet” i USA som har en historia av tidigare misslyckande på examensprov inte i någon högre grad presterar sämre än en elev som klarat examensprovet.

I artikeln förs också ett vidare resonemang om vilka eventuella effekter olika prov får för undervisning. Författarna refererar också forskning som visar att en del skolor väljer bort den elevgrupp som presterar allra sämst, då insatsen för att hjälpa dem klara examensproven blir för stor.

Artikeln visar på flera spännande ingångar som har viss relevans för svenska förhållanden. Även om de nationella proven i dag inte har karaktären av rena examensprov, så finns vissa likheter mellan examensprov och nationella prov då resultatet på nationella proven kan få stora konsekvenser för elev eftersom de kan utgöra en del av grunden för betygsättning. Men utifrån artikeln går det inte att dra några enkla slutsatser om provens inverkan på elevens självbild och framtida studieframgångar.

Text: Johan Samuelsson

Källa:

Effects of Failing a High School Exit Exam on Course Taking, Achievement, Persistence, and Graduation. Educational evaluation and policy analysis 2010 32:498 Sean F Reardon (et al)

Publicerad 14 juni 2011.  Senast uppdaterad 08 oktober 2020.