Provresultat måste analyseras för att främja elevernas lärande

Trots det idoga bruket av prov i amerikanska skolor anger endast hälften av lärarna att de analyserade resultaten som ett led i att förbättra undervisningen.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Hur lärare använder sig av summativ bedömning för utveckla sin undervisning och elevers lärande är grundfrågan i den amerikanska studien Teachers' Instructional Use of Summative Student Assessment Data. En viktig slutsats är att lärare bör bli bättre på att analysera resultaten från prov på ett varierat sätt.

Summativ provkultur dominerar

Forskarna studerar hur lärares egna prov, delstatsprov och andra former av externa prov används i ett bredare skolsammanhang. Utgångspunkten är att en praxis där utvärderingar av elevens kunskaper kopplas till kunskapsmål och undervisning ger förutsättningar för ett lärande. Prov som används för att kontrollera vad eleven kan, bör användas formativt.

En summativ provkultur dominerar i den amerikanska skolvardagen. 85 procent av lärarna anger t ex att de varje vecka genomför olika former av summativa prov, även externa prov används i hög grad. Frågan är dock hur väl resultaten från detta omfattande testande används.

Analys sker oftast på genomsnittlig nivå

När lärarna själva analyserar provresultaten sker detta ofta på en samlad genomsnittlig prestationsnivå. Lärarna får då kunskaper om klassens kunskapsnivå, men man ser inte hur olika grupper presterar inom en och samma klass. När det gäller olika ämnen analyserades resultaten i matematik och modersmål i högre grad än i SO-ämnena på ett mer djuplodande sätt.

De slutsatser lärarna drar av resultaten användes främst för att förändra undervisningen. I lägre grad användes resultaten för att på nytt testa elevernas kunskaper inom ett område där det fanns brister. En orsak till detta är, enligt lärarna, att undervisningen måste gå vidare till nya kursmoment, ”allt för att hinna med” kursplanen.

Vissa lärare hanterar detta dilemma genom att identifiera brister i förmågor som kan utvecklas i andra moment. T ex kan begreppsjämförelse eller kritiskt tänkande tränas under flera moment.

Analysarbete bör göras kollegialt

Om provresultaten främst blir en del av en administrativ process där rapportering till myndigheter är slutmålet och inte elevens utveckling missar skolan utvecklingspotentialen i proven, enligt författarna. Genom att analysera och använda resultaten kan elevens lärande främjas. Med referens till tidigare forskning betonas att detta analysarbete bör göras i en kollegial samverkan.

Text: Johan Samuelsson

Källa:

Nancy R. Hoover & Lisa M. Abrams (2013) Teachers' Instructional Use of Summative Student Assessment Data, Applied Measurement in Education, 26:3, 219-231,

Publicerad 19 november 2013.  Senast uppdaterad 08 oktober 2020.