Reflexiv självvärdering i religion utvecklar kunskaper och attityder

Hur kan självvärderingen utvecklas så att elever kan diskutera sin egen utveckling när det gäller attityder? Det är en av de frågor som genomsyrar den brittiske forskare Nigel Fancourts avhandling om reflexiv självvärdering.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Inom religionsämnet finns få studier av bedömning. I Sverige saknas en större studie men en central sådan finns i brittisk forskning. Nigel Fancourt diskuterar i Self-assessment in Religious Education 2008 hur reflexiv självvärdering kan utveckla både kognitiva kunskaper och värderingar i förhållande till andra religioner.

Lära om religion eller lära från religion

Självvärdering lyfts ofta fram som ett viktigt sätt att arbeta med metakognitiv förståelse men också som en motivationsskapande faktor i undervisningen. Fancourt får resultat som bekräftar detta.

Inom religionsdidaktisk forskning diskuteras framförallt två former av kunskapstillägnande; att lära om religioner och lära av eller från religioner. Kognitiva nivåer beskrivs i nivåer i kriterier för betyg, i Sverige kunskapskrav, men nivåbeskrivningar är svåra att använda, t.ex. om förmågor som tolerans.

Frågor ur den egna praktiken

Frågorna i Fancourts avhandling kommer ur hans egen praktik som lärare och från samarbeten med Black och Dylan William i skolrelaterade bedömningsprojekt. Avhandlingens frågeställningar är Hur kan olika former av formativ bedömning och återkoppling stödja elevers utveckling av självvärdering? Och hur kan självvärderingen utvecklas så att elever kan diskutera sin egen utveckling när det gäller attityder?

Dessa frågor genomsyrar avhandlingstexten. Fancourt går igenom brittisk och fransk forskning om bedömning och självvärdering och utvecklar sina tankar om reflexiv självvärdering utifrån dessa forskningslägen.

Kopplingen mellan självvärdering och motivation

För att undersöka hur självvärdering kan genomföras i praktisk undervisning undervisade Fancourt om hijab, en täckande sjal för håret, om ondska och genomförde intervjuer med 16 elever för att se hur de kunde utveckla sin förmåga till självvärdering.

I tidigare forskning finns indikationer att självvärderingen utvecklar förmågan att få syn på sina värderingar och attityder till olika fenomen, något som är en förutsättning för att kunna utveckla förståelse, inlevelse och eventuellt tolerans för andras uppfattningar. Förmåga till självvärdering kan också möjliggöra för eleverna att lära sig av religioner och inte bara om dem. Att behandla så brännande och centrala ämnen som hijab och ondska synliggör de egna värderingarnas roll när man ska förstå andra.

Forskningsfrågorna kan delas upp i två områden. Det första försöker ringa in hur klassrumssituationen kan påverka självvärdering. Fancourt tittar på hur elever uppfattar olika självvärderingstekniker, om motivationen ökar när förmågan till självvärdering ökar och vilka andra faktorer som kan inverka på elevers lärandeidentiteter.

Det andra området som Fancourt var intresserad av rörde om självvärdering kunde visa hur elever utvecklades inom området lära av eller från religionsundervisning. De viktigaste frågorna var hur elever definierade utveckling i religionsundervisning och om elever ansåg att de hade utvecklats inom området med hjälp av självvärdering.

Positiva till sin utveckling

Resultaten visar att nästan alla elever kunde identifiera och definiera sin utveckling i relation till lära om religioner och lära av religioner. I det sistnämnda ingick också att de kunde reflektera över sin utveckling av de egna attityderna och värderingarna. Nästan alla var också positivt inställda till sin utveckling inom dessa tre områden.

Fancourt såg också att lärandet inom dessa tre områden tvinnades samman i svaren och han menar att detta visar att eleverna kombinerar intellektuella och etiska kvaliteter i sina svar. I en diskussion av svarens kvalitet menar Fancourt att den form av självvärdering som han utvecklat och prövat bör kallas reflexiv självvärdering eftersom den kombinerar flera olika aspekter i lärandet.

Avhandlingen innehåller flera olika forskningsöversikter inom bedömning, religionsundervisning och om självvärdering.

Text: Ingrid Mossberg Schüllerqvist

Källa:

Avhandlingen Self-assessment in Religious Education Länk till annan webbplats.

Publicerad 16 maj 2013.  Senast uppdaterad 12 oktober 2020.