Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång

En skicklig lärare behöver ödmjukt bekräfta eleven, behålla sin egen integritet och visa tydlighet. Likaså behöver läraren ha en föreställning om hur en ideal lärare bör vara.        

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Lärarna i Per Lindqvists artikel ”Ödmjuk orubblighet” anser att en central kompetens hos skickliga lärare är förmågan att se eleverna. Lindqvist, som är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, skiljer mellan två ömsesidigt beroende och oskiljaktiga former av seende, den ödmjuka blicken och den orubbliga blicken.

Artikeln baseras på empiriskt material som samlades i två forskningsprojekt i vilka 41 lärare från samtliga stadier i grundskolan deltog. Lärarna fick reflektera över vad som utmärker skickliga lärare samt kommentera och diskutera videoinspelningar av egna och andras undervisningspraktiker.

Lärare behöver se och skapa relationer till eleverna

Lindqvist beskriver ”den ödmjuka blicken” som ”jag ser dig!”. Fokus läggs på att skapa relationer där läraren bekräftar eleverna och deras behov samt visar dem närhet och ödmjukhet. Den ödmjuka blicken kan fungera som en slags bekräftelse på att läraren tänker på och bryr sig om eleverna. På så sätt kan man hitta en öppning in till eleverna och blottlägga deras sinnesstämning och tankar. En skicklig lärare behöver alltså se (in i) eleverna, konstaterar Lindqvist.

Skapa tid och rum för relationsbygge

Eftersom relationsskapande kan vara ansträngande och tidskrävande krävs organisatoriska förutsättningar som möjliggör att man frigör tid och skapar rum för relationsskapandet, visar artikeln. Ett exempel på sådana organisatoriska förutsättningar är samlingar på morgonen där lärarna kan umgås med eleverna innan lektionerna börjar. I dessa och andra relationsskapande sammanhang behöver läraren medvetandegöra eleverna om att hen ser dem, poängterar Lindqvist, och tillägger att det inte alls är säkert att eleverna är medvetna om eller uppfattar att läraren ser dem.

Att bli sedd lika viktigt som att se

Blicken är inte endast något som behöver riktas mot eleverna. Det är snarare en dubbelriktad process där elevernas kännedom om läraren underlättar skapandet av positiva och ömsesidiga relationer. För att läraren ska bygga upp förtroendefulla relationer krävs det att eleverna tillåts se/lära känna läraren, menar Lindqvist. Lärarna i studien framhåller att skickliga lärare måste våga visa sig själv, vika ut sig själv, tömma sig själv, ta av sig själv – för att nämna bara några formuleringar som lärarna i studien använder.

Tro på och agera utifrån egna ideal

Samtidigt är det viktigt att bevara integritet, upprätthålla tydliga gränsdragningar och jobba utifrån egna ideal, menar Lindqvist. Lindqvist kallar denna kompetens eller relation till elever för ”den orubbliga blicken”.

Begreppet ideal kan definieras som en föreställning om hur en ideal lärare bör vara, något som kan variera mellan olika lärare. En av lärarna ser exempelvis sitt klassrum som ett samhälle i miniatyr där hens uppgift är att få medlemmarna av samhället att samexistera och producera för samhällets bästa. En annan lärare ser sig själv som coach och klassen är laget som ska tränas för att vinna matcher, noterar Lindqvist.

Den orubbliga blicken signalerar vad läraren vill åstadkomma i skolan i allmänhet och i relationen med eleverna i synnerhet samt hur hen ska gå till väga för att uppnå de uppsatta målen. Den orubbliga blicken är inte en slags tjurighet och fyrkantighet, där läraren på ett oreflekterat sätt låser fast sig i ett visst tanke- eller handlingsmönster. Den orubbliga blicken handlar snarare om att visa att läraren inte vill ge upp det hen tror på, dvs. sina ideal. Ideal kan alltså ses som en vision för hur man vill jobba och mot vilka mål. Ideal kan fungera som en drivkraft där läraren kan hitta motivation, styrka och inspiration, konstaterar Lindqvist.

Utforma idealen utifrån vardagen

Att använda den orubbliga blicken innebär inte att läraren får vara blind för elevernas önskningar och erfarenheter och det som sker i vardagliga klassrumssituationer. Tvärtom handlar det om att utforma egna ideal utifrån vardagliga relationer och den konkreta praktiken som läraren befinner sig i, påpekar Lindqvist. Idealen bör således vara förankrade och förhandlade i möten med eleverna och innefatta olika aspekter av lärarprofessionen, t.ex. omsorg om och fostran av barn och ungdomar och de lagar och regler som reglerar lärarprofessionen.

Integrera den ödmjuka blicken med den orubbliga

Studiens huvudpoäng att skickliga lärare inte använder sig av närhet eller distans, ödmjukhet eller orubblighet. Skickliga lärare använder istället båda blickarna samtidigt eller som en av lärarna i studien uttrycker det:”... de är väldigt envisa personer som inte vill ge upp det som de tror på, och lyhörda för andras förslag och idéer, nyfikna på att lära sig om allt möjligt, och väldigt intresserade av att försöka förstå hur andra tänker och känner.”Läraren behöver med andra ord balansera mellan att fokusera på eleverna och deras behov och synliggöra sitt professionella jag, dvs. sina mål och ideal.

Text: Vanja Lozic

Källa:

Per Lindqvist (2015). Ödmjuk orubblighet: En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande. I Nordisk tidskrift för allmän didaktik, 1:1, s. 61-74.   

Publicerad 01 november 2016.