Svag koppling mellan mål och bedömning

Kopplingen mellan undervisning, mål med undervisning och bedömning är svag i grundskolans årskurs 1-3, visar en rapport från Skolinspektionen.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

I ”Vi har inte satt ord på det” är lärares kunskapsbedömning i grundskolans tidigare år i fokus. Generellt visas att lärarna har svårt att göra bedömningar utifrån kursplanerna. Bland annat har man svårt att se hur de olika delarna i styrdokumenten hänger samman.

Det finns också brister i själva planeringen av bedömning hos många lärare. Lärarna planerar sällan för hur och när bedömning ska ske, däremot planeras det för vad bedömningen ska handla om. Den bedömning läraren planerar för rör främst den bedömning som sker i slutet av undervisningsmoment.

Den ”röda tråden” är svag

Det brister också i den ”röda tråden” i planeringen, vilket innebär att kopplingen mellan undervisning, mål med undervisning och bedömning är svag. Lärarna planerar för att färdighetsförmågor ska utvecklas i undervisning, men prövar sen inte förmågorna vid bedömningstillfället för det specifika momentet.

Den formativa bedömningen beskrivs också som outvecklad och den återkoppling som ges innehåller få råd om hur eleven ska utveckla sina kunskaper. Lärarna har också svårt att tydliggöra mot vilka mål eleven ska utvecklas mot.

Förslag på förbättrad bedömningspraxis

Det är också tydligt att matematik och svenska har en framträdande roll i bedömning på lågstadiet. I andra ämnen har lärarna svårt att förstå hur kunskapskraven ska användas. Det är främst i samband med bedömningen av de nationella proven som lärarna har kollegiala samtal om bedömning.

I rapporten presenteras förslag på hur lärare kan förbättra sin bedömningspraxis. En rekommendation är att lärare i högre grad ges möjlighet till kollegialt lärande. Tanken är med en sådan form att lärare tillsammans strukturerar erfarenhetsutbyte kring bedömning och betygsättning.

Viktigt är att genomförandet av de kollegiala samtala vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. För att detta ska kunna genomföras måste rektorer och huvudmän också se till att själv skolorganisation underlätta det kollegiala lärandet.

Text: Johan Samuelsson

Källa:

Skolinspektionens rapport En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Länk till annan webbplats.

Publicerad 28 september 2012.  Senast uppdaterad 29 januari 2021.