Testbaserat lärande kan visa elevens kunskapsutveckling

Testbaserat lärande kan vara ett bra sätt att utveckla nya kunskaper. Det kan ge kontinuerlig återkoppling till eleven om vad hen har lärt sig och ge läraren möjlighet att se vad som fungerat eller inte fungerat i undervisningen.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Att använda sig av enklare tester eller uppföljningsfrågor har av olika forskare lyfts fram som ett bra sätt att utveckla elevernas kunskaper via den så kallade ”testeffekten”, ett fenomen som också är nära sammankopplat till undervisningsstrategin ”testbaserat lärande”.

Förenklat kan testeffekten ses som ett resultat av en inlärningsstrategi där eleven med hjälp av enkla uppföljande tester stämmer av vad hen kan om ett nyss behandlat område. Denna strategi har visat sig vara ett bra sätt att utveckla kunskaper, enligt forskare från detta fält. I Sverige och övriga världen finns intressant forskning som analyserar och diskuterar testbaserat lärande på olika stadier inom utbildningsväsendet.

Användbara tips för testbaserat lärande

Testbaserat lärande innebär inte att man förespråkar många prov eller externa examinationer, snarare handlar det om att hur elevernas kunskaper kan utvecklas under ett undervisningsmoment med hjälp av exempelvis enkla quizz. Nu erbjuder också Vanderbilt University, USA, en användbar hemsida med forskningsunderbyggda ”tips och trix”.

På hemsidan finns rikligt med referenser till aktuell forskning men också en rad rekommendationer på metoder som kan vara användbara även för svenska förhållanden. Rekommendationerna utgår från den aktuella forskningen.

Ett tips som lyfts fram är att planera undervisningen så att det går att använda till exempel quiz med kryssfrågor eller kortsvarsalternativ under ett undervisningsmoment. Detta blir ett sätt att ge kontinuerlig återkoppling till eleven vad hen kan/har lärt sig. Det ger också läraren möjlighet att se vad som fungerat eller inte fungerat i undervisningen. Läraren kan också använda information från de enkla kunskapsuppföljningarna för att ge formativ återkoppling till eleverna.

Testeffekten kan utveckla lärandet

Ett annat tips utifrån aktuell forskning är att bygga in återkommande uppsummerande moment där exempelvis eleverna kort får sammanfatta vad de lärt sig. De uppsummerande momenten bör innehåll moment där eleven återger centrala delar av undervisningsinnehållet de tagit del av.

Att informera eleverna om att ”testeffekten” kan vara ett bra sätt att utveckla lärandet, samt uppmuntra eleverna till att själva utveckla strategier som utgår från testbaserade metoder. Detta lyfts också fram som ett tips på hemsidan från Vanderbilt University. Genom detta kan läraren bidra till att elevens metakognitiva förmåga utvecklas så till vida att verktyg ges för att utveckla lärandet.

Viktigt med tydliga lärandemål

Viktigt är dock att läraren betonar att dessa små uppföljande testmoment inte är ”high-stake-prov”, det vill säga de kommer inte användas för att bedöma eleverna, utan de är ett sätt att utveckla kunskaperna. Klassrumsklimatet bör präglas av detta är en del av formativ återkoppling som kan bidra till bättre kunskaper.

Betydelsefullt är också att läraren är tydlig med sina lärandemål för de olika undervisningsmomenten så att det är tydligt för eleverna vad syftet med momentet eller lektionen är.

Redan nu finns i de flesta svenska läromedel uppföljningsfrågor som eleven kan använda sig av för att se om de förstått vad de läst eller jobbat med. Det finns också vanligtvis i de digitala resurser som gör att quiz kan användas. Delar av tankarna med det testbaserade lärandet bör alltså relativt enkelt kunna prövas i de flesta svenska klassrummen.

Text: Johan Samuelsson

Källor:

Vanderbilt university:s sida med ”tips och trix” för testbaserat lärande Länk till annan webbplats.

Brain-based teaching: behavioral and neuro-cognitive evidence for the power of test-enhanced learning Länk till annan webbplats.

Rohrer, Dough & Pashlar, Harold. (2010). Recent Research on Human Learning Challenges Conventional Instructional Strategies. : Educational Researcher, 39:406

Publicerad 04 juni 2019.  Senast uppdaterad 12 oktober 2020.