Tillit viktigt för likvärdighet i kristider

Allvarliga krissituationer, som coronapandemin, hotar elevers rätt till likvärdig utbildning. För att skolledare ska kunna säkra likvärdigheten under en kris krävs väl förankrad tillit, visar flera olika studier.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Covid-19-krisen har inneburit stora utmaningar för skolan runt om i världen. I artikeln Focus on: Can the coronavirus pandemic improve our schools? anger forskarna Sogol Noorani och David Crosier, att pandemin har resulterat i problem och konflikter för såväl föräldrar som skolpersonal.

Den har exempelvis medfört betydande utmaningar för lärare att bedöma elevers arbeten och stötta deras utveckling när de inte vistas fysiskt i skolans lokaler. Samtidigt har både utbildningsmyndigheter och skolpersonal runt om i världen snabbt anpassat och utvecklat nya pedagogiska strategier för att garantera likvärdighet.

Motståndskraftiga skolledare en förutsättning för likvärdighet i kristider

I den svenska kontexten har Skolverket gett löpande information om förhållningsregler och rekommendationer för att stödja skolornas likvärdighetsuppdrag även under Coronapandemin 2020. Denna information har bland annat rört frågor om närvaro- och frånvarorapportering, distansundervisning, betyg, undervisning i praktiska moment, anpassningar och särskilt stöd, rätt till omsorg i förskola, skolmat samt skolans lokaler.

Det finns stora skillnader i hur pandemin har hanterats i olika länder och inom olika skolformer. Det är dock viktigt att betona den skyldighet att garantera alla barns rätt till likvärdig utbildning, enligt agenda 2030 och barnkonventionen, som alla politiker i varje land har.

Forskning om ledarskap i krissituationer visar på tillitstyrning som ett verktyg som kan öka skolledares förmåga att vara motståndskraftiga och innovativa inför omskakande krissituationer. Adele Nyes studie om skolbränder, visar att tydliga och förankrade kommunikationsvägar och samarbete mellan skolpersonal, föräldrar, andra skolor och andra relevanta samhällsaktörer kan fungera som förebyggande åtgärd för att hantera en oförutsedd krissituation.

Enligt Nyes bör framgångsrikt ledarskap i krissituationer baseras på ett samarbets- och kommunikationssätt som skapar en barriär mot mellanmänsklig misstro. Ledarskap baserat på tillit bör prägla hela skolorganisationens styrkedja, från politisk nivå till klassrumsnivå för att kunna fungera som ett fruktbart instrument, visar Elisabet Nihlfors & Olof Johanssons forskning.

Förlorad tillit är svår att återvinna

Maria Oskarsson och Bo Rothsteins organisationsforskning visar att tillit är en nödvändig förutsättning för att organisationer framgångsrikt skall kunna uppnå centralt uppsatta mål, särskilt i sociala sammanhang som präglas av konflikter. Denna forskning visar också att det blir mycket svårt att återfå tillit när den väl har förlorats.

Enligt Bo Rothstein kräver tillitstyrning särskilda satsningar för att utvecklas. Det är bland annat:

 • Utbildnings och rekryteringsatsningar som lyfter fram tillitsskapande lokala program och målsättningar.
 • Ökat handlingsutrymme för att utforma lokal policy som bygger på tillit inom organisationen.
 • Inkludering av kvalitativa aspekter i bedömning av organisationens strategier för att utveckla tillit.
 • Ett ökat inslag av tillitstyrning i utbildningen av ledare/chefer.

Louise Bringselius beskriver tillitstyrning som ett instrument för att öka kvalitet inom en organisation. Bringselius har utvecklat en tillitsmodell för att planera och utveckla ledarskap som baseras på en strävan efter

 1. positiva förväntningar som utgångspunkt för relationen till kollegor/personal
 2. att medborgarnas erfarenheter, kunskap och värderingar är i fokus
 3. ett kvalificerat professionellt, administrativt och psykosocialt stöd nära kärnverksamheten
 4. delegerad beslutsfattning på olika nivåer i organisationen
 5. positiva villkor och mandat för samordning och delegering av makt
 6. gemensamt ansvar och interaktioner över gränserna
 7. utbildningsstrategier baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Även om tillit i ledarskap är en form av styrning som kräver särskilda insatser och lätt kan förloras är den viktig att beakta för att främja likvärdighet. Paul Brownings forskning om tillitstyrning visar att tillit underlättar för

 • samarbete mellan olika skolaktörer
 • elevernas skolframgång
 • initiering av förändringsarbete på skolnivå
 • öppenhet och hälsa i en skolkultur
 • hantering av konflikter på skolnivå.

Tillitstyrning ett viktigt bidrag för likvärdighet i krissituationer

Allvarliga krissituationer hotar alla barns rätt till likvärdighet. I kristider kan skolledningen behöva göra en omställning av sin verksamhet med kort varsel. Skolledarna behöver kompetensutveckling i hantering av stora kriser innan kriserna inträffar för att vara handlingskraftiga och innovativa när krisen väl uppstår.

Att utveckla kunskap om tillitstyrning kan vara en nödvändig förutsättning för att utrusta skolledare inför stora förändringsprocesser där aktörer både inom och utanför skolorganisationen behöver involveras på kort tid. På detta sätt kan ledarskap baserad på tillit bidra till att garantera likvärdighet även i perioder som präglas av oväntade kriser.

Text: Guadalupe Francia, Silvia Edling och Signhild Olsson

Källor:

Bringselius, L.(2018).Vad är tillitsbaserad styrning och ledning. SOU2018:38 Styra och leda med tillit: Forskning och praktik.

Browning, P. (2014) Why trust the head? Key practices for transformational school leaders to build a purposeful relationship of trust. International Journal of Leadership in Education Theory and Practice Volume 17, 2014 - Issue 4.

Nihlfors, E. & Johansson, O. (2013) Rektor – en stark länk i styrningen av skolan. Stockholm: SNS Förlag.

Noorani, S. & Crosier, D. (2020) Focus on: Can the coronavirus pandemic improve Länk till annan webbplats.our schools? Länk till annan webbplats. EURYDICE 6 May 2020.

Nye, A. (2016). 'Working from the boot of a red falcon': The impact of major fires in four Australian schools. Australian and International Journal of Rural Education, 26(1), 82.

Oskarson, M & Rothstein, B (2012) Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga? i Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborgs universitet: SOM-institutet

Rothstein, B. (2018) Tillit som grund för framgångsrika organisationer- skolan som exempel i SOU2018:38 Styra och leda med tillit: Forskning och praktik

Övriga referenser:

Blossing, U. and Liljenberg, M. (2019), "School leaders’ relational and management work orientation", International Journal of Educational Management Länk till annan webbplats., Vol. 33 No.2,276-286.

Fors-Brandebo, M. (2015) Military leaders and Trust. Doctoral studies dissertation. Försvarshögskolan och Karlstad universitet.

Skolvärlden (2018) Så skall tilliten till lärare öka Länk till annan webbplats..

SOU 2018:38 (2018) Styra och leda med tillit: Forskning och praktik.

SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten. Betänkande Tillsdelegationen.

Publicerad 11 november 2020. 

Relaterat