Tips om undervisning i böcker om religionsdidaktik

Under det senast halvåret har ett antal böcker i religionsdidaktik publicerats vilket uppmärksammades på årets nationella religionsdidaktiska konferens i Stockholm. En av dem är den bok Malin Löfstedts varit redaktör för och som uppvisar stor bredd i relation till religionskunskapsämnets vida och komplexa fält.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Boken vill bland annat ge konkreta exempel på hur undervisning kan genomföras och på så sätt bidra till inspiration hos både yrkesverksamma lärare och studenter.

Det är mycket som händer runt om i landet just nu vad gäller religionsdidaktik. Det visar programmet vid den nationella religionsdidaktiska konferensen i den 26-27 september i Stockholm om. Konferensen hölls vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum), Stockholms universitet.

Exempelvis har Högskolan Gävle under ledning av Peder Thalén ett pågående projekt kring ”Den nya eleven” med fokus på vad det eventuellt innebär att det är ”nya elever” och vilka konsekvenser det ställer religionskunskapsundervisningen inför.

Jenny Berglund från Södertörns högskola presenterade delar av ett forskningsprojekt som uppmärksammar vad det betyder för religionskunskapsundervisningens utformning att den bedrivs i ett gränsområde som till exempel Norge-Ryssland. Geir Skeie presenterade CeHUMs projekt om Livskunskap som exempel på möjligheter och svårigheter då det gäller att bygga ett ämne underifrån. Dessutom presenterade sex nya licentiander från Karlstads universitet, verksamma som såväl forskarstuderande som lärare i ungdomsskolan, sina pågående religionsdidaktiska studier.

Nyutkommen religionsdidaktisk litteratur

Utöver pågående forskningsprojekt ägnades dagarna åt att presentera och diskutera nyutkomna religionsdidaktiska böcker. Två av dem kan beskrivas som läroböcker för lärarstudenter men också som fortbildande för verksamma lärare, Bengt-Ove Andreassen Religionsdidaktikk och Malin Löfstedt (red.) Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan.

I den tredje boken, Sidsel Lied & Christina Osbeck (red.) Religionsdidaktisk arbeid pågår! Religionsdidaktikk i Hamar og Karlstad, presenteras resultat av pågående religionsdidaktisk forskning, bland annat med fokus på etikundervisning, vid Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark. I denna antologi förs en diskussion av hur religionsdidaktik i Sverige och Norge kan förstås i relation dels till internationell religionsdidaktik och dels till ämnesdidaktik.

I samband med konferensen har Malin Löfstedt intervjuats om den bok hon är redaktör för, Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan.

Hur skulle du vilja beskriva den nyutkomna religionsdidaktiska antologi som du är redaktör för?

- Det är en bok som riktar sig till såväl lärarstuderade som lärare som arbetar i skolan. Den ska alltså både kunna användas i undervisningen på universitetet och i lärarkollegiet som vill fortbilda sig. Tanken med boken är att den ska täcka in ett antal centrala temata för religionsämnet, för såväl grundskola som gymnasieskola, och göra det på ett lättillgängligt och inspirerande sätt. Förhoppningsvis känner den som har läst boken lust att testa något nytt i sin undervisning - kanske anlägga ett nytt perspektiv som kön och genus på sin undervisning, eller testa en ny metod som exempelvis paneldebatt i samband med etikundervisningen.

Vilka fokuseringar har antologin?

- Boken har en stor bredd. Den tar upp ett antal teman som vi menar är centrala för religionsämnet, alltifrån historiska perspektiv på ämnet, till metodiska frågor som kan uppstå i samband med studiebesök. Flera av kapitlen anknyter tydligt till de nya kursplanerna i religionskunskap, som exempelvis kapitlet om "Naturvetenskap och religion" och kapitlet om "Livsfrågor på gott och ont".

Vad är det viktigaste som boken sammantaget visar på?

- Om det går att säga att boken visar på något - det är ju som regel svårt när det gäller en antologi som täcker ett så stort ämne - så är det väl just precis bredden. Religionsämnet är komplext, det har en komplex historia och omfattar mycket – och det är ju också därför som ämnet är så intressant att undervisa i! Om jag får lägga till något ytterligare så är det väl just att boken visar på hur spännande och dagsaktuellt ämnet är!

På vilket sätt bidrar antologin i det befintliga svenska religionsdidaktiska landskapet?

- Jag skulle vilja säga att den bidrar betydligt till det religionsdidaktiska landskapet eftersom det knappt finns några böcker som behandlar religionsdidaktik på ett heltäckande sätt. De reaktioner jag hittills har mött under det halvår som boken funnits på marknaden är att den just fyller ett tomrum som annars fått fyllas med omfattande artikelkompendium.

Vad skulle du säga att lärare har att vinna på att läsa boken?

- Allt givetvis! Nej, men med min egen lärarerfarenhet i ryggen menar jag att boken kan ge kunskaper och färdigheter som en lärare har stor användning för i sin undervisning. Jag tror också, som jag tidigare sagt, att boken kan fungera inspirerande eftersom den delvis fokuserar konkreta metoder och ger konkreta exempel på hur man faktiskt kan göra, som lärare. I slutändan leder detta förhoppningsvis till bättre religionsundervisning, och mer kunniga och kloka elever - något som är den främsta drivkraften för att ro i land ett bokprojekt som detta.

Text: Christina Osbeck

Publicerad 21 mars 2013.  Senast uppdaterad 29 november 2021.