Virtuella mötesplatser för lärare och forskare i historia

En viktig resurs för att utveckla undervisningen i SO-ämnena är ämnesföreningarna. Många av ämnesföreningarna har ambitiösa webbplatser som verksamma lärare kan låta sig inspireras av.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Inte minst fungerar de som mötesplatser för lärare och forskare i ämnesdidaktik. Här presenteras några hemsidor/webbportaler som har stor relevans för lärare i historia.

Lärares ämnesdidaktiska kunskaper behöver fördjupas. Det är ett vanligt påstående i dagens svenska utbildningspolitiska debatt. Indirekt säger man då att undervisningen måste utvecklas. Det duger inte att låta den fortsätta i samma hjulspår. En förutsättning för att kunna göra sig fri från ett spårberoende är att man som lärare får nya intryck. Att prata med kollegor är ett sätt att få det, att ta del av ny forskning kan vara ett annat. Ämnesföreningarna förenar dessa två uppgifter. De ger möjlighet till diskussion lärare emellan, men också till ett utbyte mellan lärare och forskare.

Viktig representant för historieämnet

Idag finns det svenska ämnesföreningar i alla fyra SO-ämnena. Dessa ger som Historielärarnas förening (HLF) ut skrifter, i HLF:s fall framför allt en årsskrift. HLF är en viktig representant för historieämnet i skolan och har så varit under decennier. Men jämfört med liknande föreningar i andra länder, som t ex de engelskspråkiga, måste emellertid föreningen beskrivas som resurssvag.

I länder som Storbritannien, USA och Kanada har organisationer och nätverk för historielärare utvecklat imponerande hemsidor/webbportaler. Mycket av det som återfinns på dessa sidor kan på ett enkelt sätt översättas till svenska förhållanden för att bli resurser i svenska historielärares arbete med att utveckla sin undervisning.

England ett föregångsland

I Storbritannien (England), som har varit ett föregångsland inom den historiedidaktiska forskningen, finns flera intressanta portaler för lärare i historia. En av dessa är hemsidan för det numera legendariska historiedidaktiska projektet School Council History Project, senare School History Project.

På denna webbplats finner man inte bara texter som diskuterar utgångspunkterna för projektet, utan också förslag på undervisningsupplägg och bloggar. De senare ger en bra bild av den (många gånger livliga) diskussion som förs bland historielärare i England.

HLFs motsvarighet i England heter The Historical Association. Föreningen har byggt upp en omfattande webbportal. På denna återfinns lektionsförslag och podcasts där historiker och historiedidaktiker diskuterar olika aktuella teman men även länkar till olika arkiv och bibliotek. The Historical Association står också bakom tidskrifter som Primary history och Teaching history.

Detta är tidskrifter som varit centrala i arbetet med att utveckla historieundervisningen i England. Tidskrifterna, särskilt Teaching History, måste också sägas ha haft en stor påverkan på historiedidaktiken internationellt. Det unika med denna tidskrift är att den fungerar som en bro mellan den historiedidaktiska forskningen och undervisningens praktik, mellan lärare och forskare, och gjort så under lång tid. I Sverige finns i dagsläget ingen tidskrift som har denna karaktär.

Kopplingen mellan forskningsperspektiv och praktik

I Teaching History skriver ledande engelska historiedidaktiskt orienterade forskare som Peter Lee, Denis Shemilt och Rosalyn Ashby regelbundet. Christine Counsell, som länge var tidskriftens huvudredaktör, har varit viktig för utvecklandet av det historiedidaktiska forskningsfältet i den meningen att hon och hennes medredaktörer hela tiden månat om att koppla forskningsperspektiv till historieundervisningens praktik.

Den dominerande gruppen av skribenter i Teaching History utgörs nämligen av verksamma lärare. I artiklar presenterar lärare lektionsupplägg, men också många gånger mindre forskningsprojekt vilka haft den egna undervisningen som sitt fokus. Det som gör dessa artiklar särskilt intressanta är att lärarna i sina resonemang på ett mycket tydligt sätt anknyter till en historiedidaktisk begreppsapparat.

För att få full tillgång till Teaching History krävs medlemskap i The Historical Association. En del artiklar ligger dock ute på portalen i fulltext. Teaching History finns också upptagen i de större artikeldatabaser som forskningsbiblioteket vid de svenska högskolorna är anslutna till. Den vägen kan man få ta del av alla de utvecklande artiklar som regelbundet publiceras i denna tidskrift!

Virtuella mötesplatser i USA och Kanada

The History Teacher är den amerikanska motsvarigheten till Teaching history. The Society for History Education står bakom tidskriften och i denna skriver amerikanska lärare om sin historieundervisning. The History Teacher innehåller också längre artiklar och påminner därmed mer om en vetenskaplig tidskrift än Teaching history. Webbsidan har inte heller den bredd som The Historical Association, men många av tidskriftens artiklar finns i pdf-format.

I Kanada har under de senaste tio åren ett intensivt arbete pågått med att reformera historieundervisningen i landets skolor. Peter Seixas är en av de forskare som varit viktiga i denna process. Hans hemmainstitution ”Centre for the Study of Historical Consciousness” vid University of British Columbia har fungerat som ett kraftcentrum för detta arbete. För 7-8 år sedan togs initiativ till bildandet av nätverk för lärare i historia i Kanada. Nätverket heter The History Education Network. (THEN/HiER).

Nätverket har utvecklat en mycket omfattande portal som på flera sätt påminner om den som The Historical Association står bakom. I denna portal kan man hitta detaljerade lektionsupplägg, där finns filmer och podcasts. Man kan också ta del av sammanfattningar av historiedidaktiska studier. Önskar man erhålla en bild av den internationella historiedidaktiska forskningen så är detta en bra ”genväg”. Mycket material ligger öppet i portalen, vill man själv lägga upp material eller delta i diskussioner krävs emellertid att man ansluter sig till nätverket, vilket är kostnadsfritt.

Arenor samtal och erfarenhetsutbyte

Gemensamt för de webbsidor/portaler som här uppmärksammats är således att de fungerar som en arena där lärare kan samtala med lärare och där forskare och lärare kan utbyta erfarenheter. På det sättet bidrar dessa ämnesföreningar med sina webbsidor/portaler till att skapa förutsättningar för en tydligare forskningsanknuten historieundervisning. De bidrar till spridandet av en historiedidaktisk begreppsapparat. Det mesta av materialet är fritt och möjligt att använda för svenska lärare. Håll till godo!

Text: Martin Stolare

Källor:

Webbsidan The History Teacher Länk till annan webbplats.

Webbsidan School History Project Länk till annan webbplats.

Webbsidan The Historical Association Länk till annan webbplats.

Webbsidan The History Education Network Länk till annan webbplats.

Publicerad 21 mars 2013.  Senast uppdaterad 29 november 2021.