Webben förändrar förutsättningar för språklärande

När studenter använder webben för att skriva texter arbetar de med språket på många olika sätt. Fokus förskjuts från läraren till eleven, menar Linda Bradley vid Chalmers tekniska högskola.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

I sin avhandling undersöker Linda Bradley hur studenters deltagande i webbaserade skrivmiljöer, som exempelvis bloggar och wikis, kan bidra till att utveckla språkliga kompetenser.

Idén till avhandlingen väcktes genom Linda Bradleys dagliga arbete med engelskundervisning i ingenjörsutbildningen på Chalmers:

– I min undervisning försöker jag undersöka olika möjligheter för studenter att få mer träning utanför de lektioner som erbjuds. En sådan sak är att utforska olika möjligheter på webben som gör att studenterna kan samverka genom att aktivt delta i språkliga aktiviteter när de arbetar med kursuppgifter.

Inbjuder till ökad textproduktion

Webben är del av den dagliga praktiken där studenter möts. Det blev därför naturligt att sätta upp webbmiljöer som studenterna kände till väl:

– Dessa miljöer är inte skapade för undervisning utan för andra sammanhang, berättar Linda. Men i en undervisningssituation blir det intressant att se hur de används av deltagarna, det vill säga studenterna. I och med att webben är en lättillgänglig samproduktionsmiljö kan studenterna i hög utsträckning ägna sig åt att utveckla sin skicklighet i att bli goda skribenter.

Linda Bradley beskriver hur studenterna samverkar kring ett innehåll i den webbaserade miljön – ett deltagande som inbjuder till en ökad produktion av text. För skrivprocessen är just deltagarnas produktion central, det vill säga att det finns texter att arbeta med på många olika sätt, både vad gäller språk och innehåll.

Ger insikter i hur språk kan behandlas

Studenterna utvecklar på så sätt en vana vid att komma i kontakt med andra studenters texter, både sina klasskamraters, men ibland även från studenter från andra kulturer. Linda Bradley belyser i avhandlingen hur studenter i Sverige utbyter texter och idéer med studenter i USA. Att samverka med en grupp studenter som har engelska som sitt modersmål ger insikter i både hur språk kan behandlas men även hur man kan bemöta andra. Möjligheter till direkt feedback är en av de aspekter som bidrar till studenternas skrivande, menar Linda Bradley:

– Genom att dela erfarenheter med andra ges studenterna även möjlighet att utveckla sin kompetens i att ge och att ta respons. Det är minst lika viktigt att kunna ge respons som att ta emot. Att kunna ge textrespons till någon från en annan kultur på ett konstruktivt sätt där man tar hänsyn till andras sätt att uttrycka sig, är något som är viktigt för den egna skrivutvecklingen. På så vis kan man utveckla en medvetenhet om hur andra skriver vilket kan relateras till det egna skrivandet.

Observationer och intervjuer

Linda Bradleys huvudsakliga metod i studien är observationer av webbaserade aktiviteter.

– Jag har kartlagt studenternas textversioner som finns i den webbaserade miljön. Allt som skrivits har sparas i kronologisk ordning, vilket gör att jag har kunnat gå tillbaka och analysera de tillägg och ändringar som har gjorts i versionshanteringen. När jag sedan har kategoriserar innehållet, får jag en bild av hur interaktionen har gått till.

– Jag har även gjort intervjuer med studenter där de har reflekterat kring responsarbetet när de gett kommentarer och tagit emot kommentarer av studenter, dels från sin egen klass men även från studenter från andra universitet, i det här fallet amerikanska studenter.

Tänka över den pedagogiska inramningen

Vad kan då resultaten betyda praktiskt för lärare och för skola?

– Eftersom det krävs en relativt liten teknisk kunskap att både skapa och administrera webbaserade miljöer, kan lärare ganska enkelt använda dem för studenters språkliga produktion där studenter skapar och delar allt från text, länkar, bilder och filmklipp. Min forskning ger olika exempel på hur detta kan ske.

– Det man måste fundera noga på är den pedagogiska inramningen, det vill säga hur man använder den webbaserade miljön i undervisningen. I och med den webbaserade miljön förskjuts fokus från läraren till eleven. I ett undervisningssammanhang innebär det att eleverna får en starkare roll som ansvariga för designen av innehållet i det som behandlas, avslutar Linda Bradley.

Marie Leijon

Källa:

Language learning and technology. Student activities in web-based environments Länk till annan webbplats.

Publicerad 29 maj 2013.  Senast uppdaterad 18 mars 2021.