Riksrevisionens rapport om PISA-undersökningen 2018

Riksrevisionen har publicerat sin rapport om huruvida Skolverket har säkerställt att PISA-undersökningen har genomförts på ett tillförlitligt sätt gällande urval och bortfall av elever. Riksrevisionen menar i sin granskning av PISA 2018 att Skolverket borde ha gjort mer för att säkerställa ett korrekt deltagande i PISA-undersökningen. Samtidigt säger Riksrevisionen att Skolverket har följt OECD:s riktlinjer för genomförandet av PISA-undersökningen.

– Vi välkomnar Riksrevisionens granskning. PISA undersöker hur väl det svenska skolsystemet fungerar och det är av central betydelse att undersökningen går att lita på. Vi tar till oss av Riksrevisionens kritik. Vi har gjort det vi ska enligt regelverket, men vi behöver göra ännu mer i syfte att säkerställa att exkluderingarna blir korrekta, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Riksrevisionen menar i sin rapport att många av exkluderingarna av elever i PISA 2018 inte kan vara korrekta. Skolverket ifrågasätter inte att en del elever kan ha blivit felaktigt exkluderade men menar att Riksrevisionens bedömning om antalet delvis baseras på osäkra antaganden. Skolverket konstaterar också att oavsett om Riksrevisionens antaganden om eventuellt felaktigt exkluderade elever stämmer, så kvarstår den huvudsakliga resultatutvecklingen i PISA 2018. Detta eftersom man vid en omräkning av resultaten för PISA 2018 dels måste göra motsvarande omräkningar för PISA 2015, dels måste ta hänsyn till den statistiska osäkerhet som alltid finns när man analyserar resultat som bygger på urvalsundersökningar.

– Det är olyckligt att fokus har hamnat på de höga exkluderingstalen när PISA är en studie som används som underlag för viktiga diskussioner om hur skolsystemet fungerar och om hur vi kan få fler elever att lyckas bättre i skolan. Därför är det viktigt att notera att PISA 2018 ger en i huvudsak korrekt bild av svenska elevers kunskapsutveckling. Samma utveckling visar även andra internationella studier såsom TIMSS och PIRLS, säger Peter Fredriksson.

Viktigt att PISA-studien går att lita på

Riksrevisionens rapport på Riksrevisionens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 03 maj 2021